Сагоревање М

ID: 0971
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Стојиљковић Д. Драгослава
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Стојиљковић Д. Драгослава
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент: стекне основна знања о значају процеса сагоревања; разуме различите дефиниције процеса сагоревања; разуме физичке и хемијске процесе који се одвијају при сагоревању; сагледа најважније законе који се примењују за процесе сагоревања; сагледа основе термодинамике процеса сагоревања; разуме материјални и енергетски биланс процеса сагоревања; разуме основе хемијске статике и кинетике топлотних процеса; сагледа врсте хемијских реакција које се одвијају у процесима сагоревања; разуме брзину хемијске реакције и утицајне величине; разуме појаву хемијске равнотеже, значај при анализи одвијања хемијских реакција и утицајне величине; разуме топлотне ефекте хемијских реакција; сагледа термохемијске законе; сагледа физичке и физичко-хемијске појаве у процесу сагоревања (механизми мешања горива и оксидатора, адсорпција и апсорпција, дифузија); стекне основна знања о моделирању процеса сагоревања; сагледа поделу процеса сагоревања према различитим критеријумима; разуме процесе паљења, простирање пламена и стабилизације фронта пламена; разуме феномене и специфичности сагоревања гасовитих, течних и чврстих горива; сагледа технологије и уређаје за сагоревање гасовитих, течних и чврстих горива; разуме настајање токсичних компоненти током процеса сагоревања и начине смањења загађења ваздуха.

исход

Након успешно завршеног курса студенти ће бити оспособљени да: изврше прорачуне материјалног и топлотног биланса процеса сагоревања; одреде врсте хемијских реакција значајне за одвијање процеса сагоревања; дефинишу најважније кинетичке параметре за разматране хемијске реакције; одреде топлотни ефекат хемијских реакција; изврше анализу утицајних параметара на одвијање хемијских реакција и кинетичке параметре; сагледају начине паљења горива и простирања фронта пламена; примене расположиве технике стабилизације пламена; овладају техникама испитивања пламена; изврше анализу ефикасности процеса сагоревања; изврше избор технологије и уређаја за сагоревање са циљем задовољења енергетских и еколошких карактеристика; знају да примене расположиве моделе процеса сагоревања; изврше поређење и анализу процеса сагоревања на основу експерименталних резултата и резултата моделирања; изврше одређивање токсичних компоненти које настају при сагоревању; изврше избор најбоље технологије за смањење емисије токсичних компоненти; изврше анализу утицаја процеса сагоревања на животну средину.

садржај теоријске наставе

Основи термодинамике процеса сагоревања, општи појмови, материјални и енергетски биланс процеса. Основи хемијске статике и кинетике топлотних процеса. Брзина хемијских реакција. Врсте хемијских реакција. Хемијска равнотежа. Физичке и физичко-хемијске појаве у процесу сагоревања (адсорпција и апсорпција, дифузија). Закони за феномене преноса и аналогије. Појаве паљења и самопаљења. Фронт пламена и талас детонације. Брзина простирања фронта пламена и стабилно сагоревање. Специфичности сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива. Уређаји за сагоревање различитих врста горива. Основе моделирања сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива. Еколошки аспекти сагоревања. Узроци, механизми настанка токсичних компоненти (сумпорни оксиди, азотни оксиди, угљен моноксид, чврсте честице и др.) и могућности спречавања. Мере и поступци за смањење емисије токсичних компоненти (примарни и секундарни поступци).

садржај практичне наставе

Хемијска кинетика, решавање проблема брзине хемијских реакција и хемијске равнотеже у области сагоревања. Топлота формирања. Дисоцијација продуката сагоревања, прорачун количине и састава продуката сагоревања и температуре сагоревања за различите врсте горива. Непотпуно сагоревање, одређивање количине и састава продуката сагоревања и температуре сагоревања. Дужина ламинарног пламена, утицајне величине, експериментално одређивање. Границе стабилног сагоревања, дефиниције и експериментално одређивање. Концентрационе границе паљења, дефиниције и експериментално одређивање. Брзина простирања фронта пламена, дефиниције и експериментално одређивање. Уређаји за мерење емисије токсичних компоненти, подела и принципи рада. Мерење емисије токсичних компоненти из процеса сагоревања и прерачунавања у складу са захтевима стандарда.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Експерименталне инсталације за мерење брзине простирања фронта пламена, концентрационих граница паљења и др., карактеризацију ламинарног и турбулентног пламена. Експериментална инсталација за испитивање енергетске ефикасности и емисије загађујућих материја из процеса сагоревања различитих уређаја за загревање (инсталација садржи пећ/котао, систем за одвод димних гасова, дигиталну вагу за мерење масе и систем за аквизицију података).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Душан Драшковић, Милан Радовановић, Мирољуб Аџић, Сагоревање, pp. 278, ISBN: 86-7083-022-1, Машински факултет Београд, Београд, 1986.; Милан Радовановић, Приручник за лабораторијске вежбе из сагоревања, pp. 79, ISBN: 86-7083-023-X, Машински факултет Београд, Београд, 1986.; Владимир Јовановић, Приручник за лабораторијске вежбе из Погонских материјала, pp.197, ISBN: 978-86-6060-095-2, Машински факултет Београд, Београд, 2021.; Irvin Glassman, Richard A. Yetter, Nick G. Glumac: Сагоревање, Elsevier, 5th Edition, 2014, Hardback ISBN: 9780124079137, eBook ISBN: 9780124115552;