Екологија сагоревања

ID: 3273
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стојиљковић Д. Драгослава
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Стојиљковић Д. Драгослава
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање са проблемима и начинима смањивања загађења животне средине из процеса сагоревања.

исход

Стицање основних знања о проблемима загађења животне средине из процеса сагоревања и начинима смањења загађења.

садржај теоријске наставе

Прорачун количине и састава продуката сагоревања у различитим фазама процеса и за различите врсте горива. Подела продуката сагоревања по критеријумима потпуности сагоревања и токсичности - утицај на животну средину. Гасовити продукти сагоревања - механизми настајања, утицај на процес сагоревања, утицај на опрему/постројење, могућности смањивања (разматрање механизама кондензације, адсорпције гас-чврсто и апсорпције гас-течност). Методе и поступци за смањење емисије сумпорних и азотних једињења. Чврсте честице - механизми настанка, утицај и могућности пречишћавања гасова.

садржај практичне наставе

У зависности од дефинисане теме докторске тезе, усваја се одговарајући програм експерименталног рада на изради тезе.

услов похађања

нема

ресурси

Лабораторијско постројење/инстaлација/машина (ЛПИ): 1. Лабораторијско постројење за испитивање сагоревања чврстих горива Лабораторијска опрема за испитивање горива: 1. Различити уређаји за испитивање физичко-хемијских карактеристика чврстих и течних горива. и друга постројења и инсталације по потреби

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Joseph P. Reynolds, John S. Jeris, Louis Theodore, HANDBOOK OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING CALCULATIONS, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.; Nicholas P. Cheremisinoff, Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Elsevier Science, 2002.; Greenhouse gas emission trends and projections in Europe, EEA, 2002.; Prospects for CO2 Capture and Storage, IEA, 2004.;