Погонски материјали

ID: 0054
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Стојиљковић Д. Драгослава
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Стојиљковић Д. Драгослава
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Циљ предмета је да студент: разуме појам енергије и трансформације енергије из једног у други облик; разуме појам и састав горива, могућности коришћења горива у енергетске сврхе и као сировине у конверзионим процесима; сагледа принципе карактеризације горива и разуме основе процеса сагоревања на основу материјалног и топлотног биланса; разуме критеријуме за поделу горива према агрегатном стању (чврста, течна и гасовита), степену прераде (природна и произведена) и могућности поновног настанка (фосилна и обновљива); сагледа порекло и начин настанка горива (органска и неорганска теорија), начине производње горива, разуме примену горива у инжењерској пракси посебно са аспекта система гориво - уређај за сагоревање; разуме најзначајније карактеристике горива и њихов значај за процес сагоревања; сагледа начин приказивања и значај података о резервама горива; разуме везу између резерви и потрошње горива; сагледа значај појма енергетске независности; разуме појам трења и хабања; сагледа значај и врсте подмазивања; разуме поделу мазива према агрегатном стању; сагледа основне карактеристике мазива и могућности њихове примене у машинским деловима и склоповима; овлада познавањем најзначајнијих карактеристика мазива са аспекта примене; разуме појам и значај индустријске воде; сагледа поделу воде према пореклу; сагледа поделу примеса у води и утицај на карактеристике воде за потребе примене у индустрији; разуме појаве које се јављају као последица присуства примеса у води; овлада поступцима за прераду воде у зависности од врсте примеса растворених у води и захтева за квалитетом воде одређеним наменом коришћења воде у индустрији; схвати значај и начин примене воде као расхладног флуида за моторе СУС.

исход

Након успешно положеног испита из овог предмета, студент ће бити у стању да: примени концепт анализе горива у циљу добијања карактеристика горива; врши поређење горива према подацима елементарне и техничке анализе горива и одреди њихове предности и недостатке; спроведе основни материјални и топлотни биланс процеса сагоревања – одреди потребну количину ваздуха за процеса сагоревања, количину и састав гасовитих продуката сагоревања, температуру сагоревања; анализира процесе прераде горива и њихов утицај на карактеристике горива; изврши избор горива у зависности од процеса у коме ће се гориво користити; одабере најзначајније карактеристике горива за примену у процесима сагоревања, посебно са аспекта постизања захтева за енергетском ефикасношћу и смањењем емисије загађујућих гасовитих продуката сагоревања; изврши анализу резерви и потрошње горива; изврши прерачунавања потребних количина приликом замене једног горива другим; одреди карактеристике горива приликом намешавања горива; изврши анализу и поређење горива према усвојеним критеријумима значајним за примену; анализира појаву трења у зависности од врсте кретања делова у додиру; сагледа интензитет хабања; изврши избор начина подмазивања и спроведе анализу карактеристика мазива са циљем избора одговарајућег мазива; изврши избор карактеристика мазива које треба пратити током процеса експлоатације; разуме процесе прераде воде у зависности од растворених примеса у води и намене; изврши избор одговарајућег процеса прераде воде; направи анализу карактеристика воде које треба пратити у пракси (током прераде и примене у конкретним постројењима); идентификује проблеме који су настали услед неодговарајуће припреме воде и одреди начине отклањања насталих проблема.

садржај теоријске наставе

Појам енергије и значај трансформација. Гориво и основи сагоревања. Карактеризација горива - елементарна и техничка анализа горива. Количина и састав продуката сагоревања. Температура сагоревања, дефиниција, врсте и начини одређивања. Подела горива према агрегатном стању: чврста (тресет, угаљ, биомаса), течна (нафта, моторни бензин, гасна уља, уља за ложење, алкохоли, биодизел) и гасовита (природни земни гас, компримовани природни гас, течни природни гас, течни нафтни гас, водоник, биогас). Подела горива према степену прераде. Чврста горива, порекло, начини добијања, подела, значајне карактеристике и примене. Течна горива, порекло, начини добијања, поделе, значајне карактеристике и примене. Гасовита горива, порекло, начини добијања, подела, значајне карактеристике и примене. Резерве горива. Потрошња горива и стратегије коришћења горива у будућности. Трење, хабање и подмазивање. Мазива: врсте мазива, основне карактеристике битне за примену, примена мазива. Индустријска вода: врсте вода и основне особине. Примесе у води и последице њиховог присуства. Припрема воде за примену у индустријске сврхе (одстрањивање растворених соли и гасова у води). Захтеви квалитета за воду која се користи у индустријске сврхе.

садржај практичне наставе

Прерачунавање састава са једне на другу масу чврстог горива. Прорачун топлотне моћи горива. Елементи стехиометрије. Израчунавање температуре сагоревања. Одређивање карактеристика техничке анализе чврстих горива. Одређивање топлотне моћи чврстих и течних горива калориметром са бомбом и одређивање топлотне моћи гасовитих и течних горива Јункерсовим калориметром. Одређивање криве испаравања течних горива. Значај најважнијих температура на кривој испаравања. Карактеристике течних горива на повишеним и сниженим температурама. Одређивање тачке паљења и тачке филтрабилности. Контрола квалитета и значај примене стандарда за горива. Одређивање вискозности течних горива и мазива (динамичка, кинематска и релативна вискозност). Одређивање основних карактеристике масти за подмазивање. Одређивање тврдоће и киселости воде.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Лабораторијска опрема: калориметар са бомбом муфолна пећ аналитичка вага ареометри вискозиметри уређај за одређивање тачке паљења течних горива симултани термални анализатор (TG+DTG).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Милан Радовановић: Горива, pp.298, ISBN: 86-7083-246-1, Машински факултет Београд, Београд, 1994.; Милан Радовановић: Индустријска вода, pp.73, ISBN: 86-7083-278-X, Машински факултет Београд, Београд, 1996.; Александар Рац: Мазива, pp.317, ISBN: 978-86-7083-595-5, Машински факултет Београд, Београд, 2007.; Владимир Јовановић, Приручник за лабораторијске вежбе из Погонских материјала, pp.197, ISBN: 978-86-6060-095-2, Машински факултет Београд, Београд, 2021.; Петар Гверо, Љиљана Вукић, Татјана Ботић, Погонски материјали - горива, мазива и индустријска вода, pp.411, ISBN: 978-99938-39-935-4, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, Бања Лука, 2021.;