Горива и посебна поглавља из сагоревања

ID: 3272
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стојиљковић Д. Драгослава
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Стојиљковић Д. Драгослава
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање са савременим приступима карактеризације, производње, прераде и примене горива (чврстих, течних и гасовитих).

исход

Стицање знања о савременим методама карактеризације, производње, прераде и примене горива (чврстих, течних и гасовитих).

садржај теоријске наставе

Енергетски извори. Енергетске резерве, производња и потрошња горива (чврста, течна и гасовита; природна и произведена). Савремени поступци карактеризације горива - примена савремених метода за испитивање. Оцена горива по енергетским, еколошким и економским критеријумима. Поступци прераде горива - савремене технике и правци развоја. Могућности примене горива у различитим савременим процесима сагоревања.

садржај практичне наставе

У зависности од дефинисане теме докторске тезе, усваја се одговарајући програм експерименталног рада на изради тезе.

услов похађања

нема

ресурси

Лабораторијско постројење/инстaлација/машина (ЛПИ): 1. Лабораторијско постројење за испитивање сагоревања чврстих горива Лабораторијска опрема за испитивање горива: 1. Различити уређаји за испитивање физичко-хемијских карактеристика чврстих и течних горива. и друга постројења и инсталације по потреби

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Милан Радовановић, Горива, Машински факултет Београд, 1997.;