Сагоревање Б

ID: 0968
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јовановић В. Владимир
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Јовановић В. Владимир
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је да студент: стекне основна знања о значају процеса сагоревања; разуме различите дефиниције процеса сагоревања; разуме физичке и хемијске процесе који се одвијају при сагоревању; сагледа најважније законе који се примењују за процесе сагоревања; сагледа основе термодинамике процеса сагоревања; разуме материјални и енергетски биланс процеса сагоревања; сагледа поделу процеса сагоревања према различитим критеријумима; разуме процесе паљења, простирање пламена и стабилизације фронта пламена; разуме феномене и специфичности сагоревања гасовитих, течних и чврстих горива; сагледа технологије и уређаје за сагоревање гасовитих, течних и чврстих горива; разуме настајање токсичних компоненти током процеса сагоревања и начине смањења загађења ваздуха.

исход

Након успешно завршеног курса студенти ће бити оспособљени да: Дефинишу појам горива, критеријуме за поделу горива и врсте горива према усвојеним критеријумима; Прорачунају количину и састав продуката сагоревања и израчунају температуру сагоревања; Изведу материјални и енергетски биланс процеса сагоревања; Дефинишу основне појмове за карактеризацију пламена, критеријуме за поделу пламена и врсте пламена према усвојеним критеријумима; Одреде основне карактеристике пламена у лабораторијским условима: дужину ламинарног пламена, границе стабилног сагоревања, концентрационе границе паљења и линијску брзину сагоревања; изврше одређивање токсичних компоненти које настају при сагоревању; изврше избор најбоље технологије за смањење емисије токсичних компоненти; изврше анализу утицаја процеса сагоревања на животну средину.

садржај теоријске наставе

Гориво и основи сагоревања. Количина и састав продуката сагоревања. Температура сагоревања. Основи термодинамике процеса сагоревања, општи појмови, материјални и енергетски биланс процеса. Основи хемијске статике и кинетике топлотних процеса. Хемијска равнотежа, брзина хемијских реакција. Физичке и физичко-хемијске појаве у процесу сагоревања. Специфичности сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива. Екологија сагоревања. Узроци, механизми настанка токсичних компоненти и могућности спречавања.

садржај практичне наставе

Прорачун топлотне моћи горива. Елементи стехиометрије. Температура сагоревања. Одређивање карактеристика техничке анализе чврстих горива. Одређивање топлотне моћи чврстих и течних горива калориметром са бомбом и одређивање топлотне моћи гасовитих и течних горива Јункерсовим калориметром. Дисоцијација продуката сагоревања. Одређивање температуре сагоревања са дисоцијацијом. Непотпуно сагоревање. Дужина ламинарног пламена. Границе стабилног сагоревања. Концентрационе границе паљења. Брзина простирања фронта пламена.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Лабораторијска опрема за карактеризацију чврстих и течних горива: Калориметар IKA C200, Уређај за одређивање температуре паљења течних горива по методи Пенски-Мартенс, Аналитичке ваге за мерење масе, Сушнице, Муфолна пећ Анализатори димних гасова testo 350, testo 380

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Милан Радовановић: Горива, Машински факултет Универзитета у Београду, 1986, ИСБН-86-7083-246-1; Душан Драшковић, Милан Радовановић, Мирољуб Аџић: Сагоревање, Машински факултет Универзитета у Београду, 1986, ИСБН-86-7083-022-1; Владимир Јовановић: Приручник за лабораторијске вежбе из Погонских материјала, Машински факултет Универзитета у Београду, 2021, ИСБН-978-86-6060-095-2; Милан Радовановић: Приручник за лабораторијске вежбе из Сагоревања, 1986, Машински факултет Универзитета у Београду, ИСБН-86-7083-023-X;