Сагоревање Б

ID: 0968
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јовановић В. Владимир
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Јовановић В. Владимир
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Врсте горива. Стехиометријске једначине сагоревања. Температура сагоревања. Основи термодинамике процеса сагоревања, општи појмови, материјални и енергетски биланс процеса. Основи хемијске статике и кинетике топлотних процеса. Физичке и физичко-хемијске појаве у процесу сагоревања. Еколошки аспекти сагоревања.

исход

По завршетку овог курса студенти треба да буду оспособљени да: 1 Дефинишу појам горива, критеријуме за поделу горива и врсте горива према усвојеним критеријумима. 2 Прорачунају количину и састав продуката сагоревања и израчунају температуру сагоревања. 3 Изведу материјални и енергетски биланс процеса сагоревања. 4 Дефинишу основне појмове за карактеризацију пламена, критеријуме за поделу пламена и врсте пламена према усвојеним критеријумима. 5 Одреде основне карактеристике горива у лабораторијским условима: садржај влаге, садржај минералних материја, садржај волатила, садржај коксног остатка, топлотну моћ горива. 6 Одреде основне карактеристике пламена у лабораторијским условима: дужину ламинарног пламена, границе стабилног сагоревања, концентрационе границе паљења и линијску брзину сагоревања.

садржај теоријске наставе

Гориво и основи сагоревања. Количина и састав продуката сагоревања. Температура сагоревања. Основи термодинамике процеса сагоревања, општи појмови, материјални и енергетски биланс процеса. Основи хемијске статике и кинетике топлотних процеса. Хемијска равнотежа, брзина хемијских реакција. Физичке и физичко-хемијске појаве у процесу сагоревања. Специфичности сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива. Екологија сагоревања. Узроци, механизми настанка токсичних компоненти и могућности спречавања.

садржај практичне наставе

Прорачун топлотне моћи горива. Елементи стехиометрије. Температура сагоревања. Одређивање карактеристика техничке анализе чврстих горива. Одређивање топлотне моћи чврстих и течних горива калориметром са бомбом и одређивање топлотне моћи гасовитих и течних горива Јункерсовим калориметром. Дисоцијација продуката сагоревања. Одређивање температуре сагоревања са дисоцијацијом. Непотпуно сагоревање. Дужина ламинарног пламена. Границе стабилног сагоревања. Концентрационе границе паљења. Брзина простирања фронта пламена.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Milan Radovanovic: Fuels; Milan Radovanovic: Industrial water; Aleksandar Rac: Lubricants; D. Draskovic, M. Radovanovic, M. Adzic: Combustion; M. Adzic, A. Rac, S. Memetović: Manual for laboratory exercises in the Fuels, M. Radovanovic: Manual for laboratory exercises in the combustion

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература