Биогорива у процесима сагоревања

ID: 0894
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Манић Г. Небојша
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Манић Г. Небојша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Врсте биогорива и класификација. Карактеризација чврстих, течних и гасовитих биогорива. Савремени поступци анализе и карактеризације. Стандардизација биогорива. Чврста, течна и гасовита биогорива – савремени поступци добијања и примена. Значај биогорива са аспекта животне средине, критеријуми одрживости. Основе прорачуна процеса сагоревања и емисије загађујућих материја. Фазе процеса сагоревања и основе моделирања. Савремени системи за сагоревање биогорива. Могућности коришћења мешавина биогорива и фосилних горива у процесима сагоревања. Развој биогорива у будућности.

исход

Након успешно завршеног курса студенти ће бити оспособљени да: 1. Сачине прегледе директива и регулатива за промоцију употребе ОИЕ, као и да дефинишу потенцијал биогорива у Србији 2. дефинишу ресурсе, потенцијале и карактерситике сировина за производњу биогорива, 3. користе напредна знања о производњи различитих врста биогорива, 4. обављају техничка, економска и еколошка поређења различитих енергетских система која користе биогорива И фосилна горива 5. знају да изврше критичку оцену логистичких питања везана за могућности коришћења биогорива у енергетским системима . 6. знају да примене критеријуме одрживости за различите енергетске системе И изврше процену резултата такве анализе 7. Изврше процену потенцијала различитих биогорива И њихову примену за различите енергетске технологије. 8. као следећа генерација корисника енергије знају боље да предвиде последице својих енергетских избора.

садржај теоријске наставе

Биогорива (пелети, брикети, сечка, биоетанол, биодизел, биогас и др.) и основне карактеристике. Специфичности биогорива у односу на фосилна горива. Сировине и поступци добијања биогорива. Могућности примене биогорива (пећи, котлови, мотори СУС). Утицај карактеристика биогорива на избор најбоље технологије за сагоревање. Прорачун процеса сагоревања и фазе сагоревања биогорива. Савремени уређаји за сагоревање биогорива. Биогорива и животна средина.

садржај практичне наставе

Основе карактеризације биогорива и специфичности у односу на фосилна горива. Карактеризација чврстих биогорива.Прерачунавање са једне на другу масу за чврста биогорива. Карактеризација течних биогорива. Карактеризација гасовитих биогорива. Одређивање топлотне моћи биогорива рачунски и експериментално. Елементи стехиометрије и одређивање емисије загађујућих материја из процеса сагоревања. Одређивање физичко-хемијских карактеристика течних биогорива. Основе моделирања процеса сагоревања биогорива. Основе мерења у савременим системима сагоревања биогорива.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Loo S., Koppejna J.: The Handbook of Biomass Combustion & Co-firing, Earthscan, 2007; Rutz D., Janssen: BioFuel Technology Handbook, Intelligent Energy Europe, 2007.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 18
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Loo S., Koppejna J.: The Handbook of Biomass Combustion & Co-firing, Earthscan, 2007; Rutz D., Janssen: BioFuel Technology Handbook, Intelligent Energy Europe, 2007.;