Погонски материјали 2

ID: 0893
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јовановић В. Владимир
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Јовановић В. Владимир
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Врсте горива. Стехиометријске једначине сагоревања. Температура сагоревања. Карактеризација чврстих горива, техничка и елементарна анализа. Чврста горива, порекло, добијање, примена. Течна горива, порекло, добијање, примена. Гасовита горива, порекло, добијање, примена. Мазива, врсте и основне карактеристике, примена. Индустријска вода, врсте и особине. Карактеристике воде битне за примену у индустријске сврхе. Проблеми при коришћењу природних вода. Припрема воде за индустријску примену.

исход

По завршетку овог курса студенти треба да буду оспособљени да: 1 Дефинишу појам горива, критеријуме за поделу горива и врсте горива према усвојеним критеријумима, израчунају количину и састав продуката сагоревања и температуру сагоревања. 2 Дефинишу основне карактеристике чврстих горива: садржај влаге, садржај минералних материја, садржај волатила, садржај коксног остатка, топлотну моћ горива. 3 Дефинишу основне карактеристике течних горива: понашање на повишеним температурама, понашање на сниженим температурама, густину, садржај воде и механичких примеса, испарљивост, вискозност, отпорност према детонативном сагоревању и упаљивост. 4 Дефинишу улогу мазива у техници и њихове основне карактеристике. 5 Дефинишу улогу воде за индустријске примене и најважније каратеристике: тврдоћу и киселост.

садржај теоријске наставе

Појам горива. Основи сагоревања, стехиометријске једначине. Прорачун количине и састава продуката сагоревања. Температура сагоревања, врсте и начин израчунавања. Чврста горива, порекло, начини добијања и примене. Течна горива, порекло, начини добијања и примене. Гасовита горива, порекло, начини добијања и примене. Мазива: врсте мазива, основне карактеристике битне за примену, примена мазива. Индустријска вода: врсте вода и основне особине. Припрема воде за примену у индустријске сврхе, методе.

садржај практичне наставе

Прерачунавање са једне на другу масу чврстог горива. Прорачун топлотне моћи горива. Елементи стехиометрије. Температура сагоревања. Одређивање карактеристика техничке анализе чврстих горива. Одређивање топлотне моћи чврстих и течних горива калориметром са бомбом и одређивање топлотне моћи гасовитих и течних горива Јункерсовим калориметром. Одређивање криве испаравања. Значај најважнијих температура на кривој испаравања. Карактеристике горива на повишеним и сниженим температурама. Контрола квалитета. Одређивање вискозности течних горива и мазива (динамичка, кинематска и релативна вискозност). Одређивање основних карактеристике масти за подмазивање. Одређивање тврдоће и киселости воде.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Лабораторијска опрема за карактеризацију чврстих и течних горива: Калориметар IKA C200, Уређај за одређивање температуре паљења течних горива по методи Пенски-Мартенс, Аналитичке ваге за мерење масе, Сушнице, Муфолна пећ

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 7
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 3
лабораторијске вежбе: 9
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 1
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Милан Радовановић: Горива, Машински факултет Универзитета у Београду, 1986, ИСБН-86-7083-246-1; Милан Радовановић: Индустријска вода, Машински факултет Универзитета у Београду, 1996, ИСБН-86-7083-278-X; Александар Рац: Мазива и подмазивање машина, Академска мисао, 2007, ИСБН-978-86-7083-595-5; Владимир Јовановић: Приручник за лабораторијске вежбе из Погонских материјала, Машински факултет Универзитета у Београду, 2021, ИСБН-978-86-6060-095-2;