Технике мерења у сагоревању

ID: 3275
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стојиљковић Д. Драгослава
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Стојиљковић Д. Драгослава
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање са савременим техникама мерења у области сагоревања.

исход

Стицање основних знања и вештина у примени савремених техника мерења у области сагоревања.

садржај теоријске наставе

Мерење протока запреминског и масеног течних, гасовитих и чврстих материја, методе и тачности појединих метода. Мерење температуре, методе и тачности појединих метода. Прорачун адијабатске температуре сагоревања на основу измереног састава продуката сагоревања. Одређивање ефикасности сагоревања, мерење температуре и састава гасовитих продуката сагоревања. Мерење емисије штетних и опасних материја из процеса сагоревања, методе, принципи и тачност појединих метода.

садржај практичне наставе

У зависности од дефинисане теме докторске тезе, усваја се одговарајући програм експерименталног рада на изради тезе.

услов похађања

Познавање основa технике мерења у области струјања флуида, мерења температуре и масе. Познавање основних појмова из термодинамике и механике флуида

ресурси

Инструменти за анализу димних гасова. Систем за аквизицију мерења температуре, притиска, брзине струјања, релативне влажности. Различити сензори за температуру, брзину струјања, релативну влажност, притисак.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Stephen R. Turns, An Introduction to Combustion: Concepts and Applications, 2 edition, McGraw-Hill, 2000; E.L. Upp, Paul J. LaNasa, Fluid Flow Measurement A Practical Guide to Accurate Flow Measurement, Second Edition, Gulf Professional Publishing, 2002;