Обновљиви извори енергије - биомаса

ID: 0969
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Манић Г. Небојша
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Манић Г. Небојша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

У оквиру предмета предвиђено је стицање основних знања о садашњим и будућим енергетским потребама у свету, савременим енергетским системима, врстама обновљивих извора енергије, као и инжењерским аспектима у области енергетике са нагласком на производњу енергије из ОИЕ. Детаљно су приказане могућности (предности и недостаци) замене конвенционалних енергетских система савременим технологијама производње енергије од обновљивих извора енергије (пре свега биомаса и хидро), као и могућностима њихове примене у Републици Србији и у Европској Унији. Посебна пажња биће посвећена савременим технологијама производње енергије од биомасе које пре свега обухватају све облике конверзије у циљу коришћења у енергетске сврхе.

исход

Након успешно завршеног курса студенти ће бити оспособљени да: 1. Дефинишу поступке производње и потрошње енергије, као И да дефинишу врсте обновљивих извора енергије (ОИЕ) и начине њиховог коришћење, 2. Сачине прегледе директива и регулатива за промоцију употребе ОИЕ, као и да дефинишу потенцијал различитих ОИЕ у Србији 3. дефинишу различите кључне технологије за коришћ́ење биомасе као обновљивог извора енергије 4. знају разлику између карактеристика горива и предности И недостатке коришćења чврсте биомасе у односу на угаљ 5. знају предности и недостатке различитих технологија за производњу енергије коришћењем биомасе у индустрији и домаћинствима , а тиме и да имају боље схвате предности коришcћења ОИЕ 6. Дефинишу основне трошкове различитих технологија за коришћење биомасе

садржај теоријске наставе

Кратак историјат потрошње енергије у свету, утицај на животну средину и производња енергије из фосилних горива. Врсте обновљивих извора енергије и њихове основне карактеристике (посебно биомаса и хидро енергија). Врсте енергетских система за производњу енергије коришћењем конверзије биомасе. Сировине, обилици и начини коришћења биомасе за производњу енергије, посебни захтеви током процеса производње, као и социјални и утицај на животну средину. Кратак преглед и образложење цене произведене енергије од ОИЕ и поређење са конвеционалним енергетским системима који користе фосилна горива.

садржај практичне наставе

Прерачунавање енергетских јединица у циљу одређивања потреба за енергијом. Основе карактеризације различитих облика биомасе и специфичности у односу на фосилна горива. Карактеризација чврсте биомасе и одређивање података техничке и елементарне анализе. Прерачунавање са једне на другу масу за чврсту биомасу. Одређивање топлотне моћи биомасе рачунски и експериментално. Елементи стехиометрије и одређивање емисије загађујућих материја из процеса сагоревања. Основе мерења у савременим системима сагоревања биомасе.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Aldo V. da Rosa, “Fundamentals of Renewable Energy Processes”, 2005, Academic Press. Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese, “Renewable Energy: Technol- ogy, Economics and Environment”, Springer, 2007.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 18
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Aldo V. da Rosa, “Fundamentals of Renewable Energy Processes”, 2005, Academic Press.; Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese, “Renewable Energy: Technol- ogy, Economics and Environment”, Springer, 2007.;