Откази и дијагностика

ID: 3032
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Венцл А. Александар
извођачи: Венцл А. Александар
контакт особа: Венцл А. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент: • сагледа значај отказа са техничког и економског аспекта; • сагледа проблематику успостављања програма мониторинга и дијагностике стања машина на основу савремених оруђа; • повећава расположивост и продуктивност опреме кроз јасно дефинисану техничку стратегију и доноси мериторне одлуке.

исход

На основу савладаног знања студент је оспособљен да: • Опише и разликује врсте отказа (повремени, перманентни, делимични, тренутни и постепени отказ) и дијагностике стања у конструисању и одржавању машинских система; • Опише и разликује различите видове одржавања, са својим предностима и манама; • Примењује проактивно одржавање, уз коришћење бенчмаркинга и мапа путева изврсности; • Процењује значај отказа и анализира трошкове одржавања; • Направи стабло отказа, односно изврши ФМЕА и ПАРЕТО анализу машинских елемената и система; • Дефинише неопходне величине и поступке коју омогућују мониторинг отказа и доприносе савременом поступку одржавања машина и опреме, а посебно триболошких система и механизама.

садржај теоријске наставе

Улога, циљеви и технике анализе отказа и дијагностике стања у конструисању и одржавању машинских система (повремени, перманентни, делимични, тренутни и постепени отказ). Aнализе отказа. Улога дијагностике и анализе отказа у одржавању машинских система. Видови одржавања. Проактивно одржавање. Бенчмаркинг и мапа пута изврсности. Откази и анализа трошкова одржавања. Управљачка и техничка стратегија. Стабло отказа, ФМЕА анализа, ПАРЕТО анализа и др. Врсте отказа код машинских елемената и система. Студије случаја отказа. Алгоритми за избор метода мониторинга. Анализа резултата и корективне мере.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1. А. Рац, Основи трибологије, Машински факултет, Београд, 1991. 2. А. Рац, Мазива и подмазивање машина, Машински факултет, Београд, 2007. 3. A. Рац, A. Венцл, Метални материјали клизних лежаја, Машински факултет, Београд, 2004. 4. М. Бабић, Мониторинг уља за подмазивање, Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2004. 5. Техничка дијагностика – научно-стручни часопис.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

E.D. Yardley, Condition Monitoring: Engineering the Practice, John Wiley and Sons, New York, 2002.; Б. Јеремић, Теротехнологија: технологија одржавања техничких система, Ескод, Крагујевац, 1992.; R.A. Callacott, Mechanical Fault Diagnosis and Condition Monitoring, Chapman and Hall, London, 1977.; H. Braun (Ed.), Handbook of Loss Prevention, Springer, Berlin, 1978.;