Инжењерство површина

ID: 3031
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Венцл А. Александар
извођачи: Венцл А. Александар
контакт особа: Венцл А. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент: • сагледа карактеристике површина изложених трењу и хабању, као и могуће интеракције са мазивом у условима подмазивања; • разуме утицаје појединих карактеристика на величине трења и хабања на макро, микро и нано нивоу; • научи основне принципе најчешћих техника модификације површина и поступака наношења превлака.

исход

На основу савладаног знања студент је оспособљен да: • Анализира фундаменталне аспекте трења и хабања; • Анализира текстуру површине и параметре храпавости, укључујући статистичке методе и експериментална мерења; • Спроводи анализу и синтезу проблема који се јављају у механици контактних површина; • Решава конкретне триболошке проблеме (пре свега смањење величина трења и хабања) применом неке од метода модификације површина и/или неког од поступака наношења превлака; • Примењује методе прорачуна температура површина изложених трењу, укључујући разматрање процеса уходавања и термичке ефекте; • Препозна основне параметре који утичу на триболошке карактеристике неког система на нано нивоу (нанотрибологија).

садржај теоријске наставе

Проучавање природе и карактеристика површина металних и неметалних материјала, са гледишта утицајних величина на трење и хабање. Анализа текстуре површина и параметри храпавости, укључујући статистичке методе и експериментална мерења. Геометријска и стварна површина додира. Механика контакта површина, расподела напона услед оптерећења (Херцови контакти). Процес уходавања и термички ефекти тј. прорачун температура површина изложених трењу. Механичке и хемијске интеракције површина изложених трењу и хабању. Антихабајуће превлаке и методе модификација површина. Посебно поглавље се бави проучавањем трења, хабања и подмазивања у нано размерама тј. нанотрибологијом.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1. А. Рац, Основи трибологије, Машински факултет, Београд, 1991. 2. А. Рац, Мазива и подмазивање машина, Машински факултет, Београд, 2007. 3. T.R. Thomas, Rough Surfaces, Imperial College Press, London, 1999. 4. F.F. Ling, Surface Mechanics, John Wiley & Sons, New York, 1973. 5. G.E. Totten, H. Liang, Surface Modification and Mechanisms, Marcel Dekker, New York, 2004. 6. K. Holmberg, A. Matthews, Coatings Tribology, Elsevier, Amsterdam, 2009. 7. E. Gnecco, E. Meyer, Fundamentals of Friction and Wear on the Nanoscale, Springer, Berlin, 2007. 8. B. Bhushan (Ed.), Nanotribology and Nanomechanics: An Introduction, Springer, Berlin, 2005.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

N.D. Spencer, Tailoring Surfaces – Modifying Surface Composition and Structure for Applications in Tribology, Biology and Catalysis, World Scientific Publishing, Singapore, 2011.; C.M. Preece (Ed.), Treatise on Materials Science and Technology – Erosion, Vol. 16, Academic Press, New York, 1979.; D. Scott, ed., Treatise on Materials Science and Technology – Wear, Vol. 13, Academic Press, New York, 1979.; C. Mathew Mate, Tribology on the Small Scale, Oxford University Press, New York, 2008.; B. Bhushan (Ed.), Handbook of Micro/Nano Tribology, CRC Press, Boca Raton, 1999.;