Теорије подмазивања

ID: 3033
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Венцл А. Александар
извођачи: Венцл А. Александар
контакт особа: Венцл А. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент: • сагледа сложеност процеса подмазивања и његов значај при конструисању основних триболошких елемената; • упозна савремене стандарде за прорачун основних триболошких елемената; • научи основне принципе појединих врста подмазивања и њихову примену у процесу конструисања.

исход

На основу савладаног знања студент је оспособљен да: • Анализира фундаменталне аспекте граничног подмазивања; • Анализира фундаменталне аспекте мешовитог подмазивања; • Анализира фундаменталне аспекте хидродинамичког подмазивања; • Анализира фундаменталне аспекте еластохидродинамичког подмазивања; • Анализира фундаменталне аспекте хидростатичког подмазивања; • Дефинише претпоставке које омогућују прорачуне основних машинских системима сагласно савременим стандардима, а на основу теорија подмазивања.

садржај теоријске наставе

Уводни део обухвата дефиницију процеса подмазивања, видове и врсте подмазивања као и реологију мазива. Фундаментални аспекти подмазивања, дефинисани Рејнолдсовом једначином и изучавање решења: теорије лежаја неограничене дужине, кратког лежаја и лежаја коначне дужине. Методе прорачуна коришћењем хидростатичке, гасостатичке, хидродинамичке, гасодинамичке и еластохидродинамичке теорије подмазивања. Посебно се изучавају услови граничног и мешовитог подмазивања укључујући изучавање својстава мазива за те услове.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1. А. Рац, Основи трибологије, Машински факултет, Београд, 1991. 2. А. Рац, Мазива и подмазивање машина, Машински факултет, Београд, 2007. 3. J. Halling, Principles of Tribology, The MacMillan Press, London, 1975. 4. O. Pinkus, B. Sternlicht, Theory of Hydrodynamic Lubrication, McGraw-Hill, New York, 1961. 5. Y. Hori, Hydrodynamic Lubrication, Springer, Tokyo, 2006. 6. B.J. Hamrock, S.R. Schmid, B.O. Jacobson, Fundamentals of Fluid Film Lubrication, Marcel Dekker, New York, 2004. 7. D. Dowson, G.R. Higginson, Elasto-Hydrodinamic Lubrication, Pergamon Press, Oxford, 1977.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

A.Z. Szeri, Tribology: Friction, Lubrication, and Wear, McGraw-Hill, New York, 1980.; D. Dowson, C.M. Taylor, M. Godet, D. Berthe (Eds.), Developments in Numerical and Experimental Methods Applied to Tribology, Butterworths, London, 1983.; W.A. Gross, L.A. Matsch, V. Castelli, A. Eshel, J.H. Vohr, M. Wildmann, Fluid Film Lubrication, John Wiley & Sons, New York, 1980.; O.R. Lang, W. Steinhilper, Gleitlager, Springer, Berlin, 1978.; S. Bair, High Pressure Rheology for Quantitative Elastohydrodynamics, Elsevier, Amsterdam, 2007.;