Механика флуида М

ID: 1290
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Ћоћић С. Александар
извођачи: Лечић Р. Милан, Милићев С. Снежана, Стевановић Д. Невена, Ћоћић С. Александар
контакт особа: Ћоћић С. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за механику флуида

извођења

циљ

Циљ изучавања предмета је упознавање студента са основним принципима и законима у области науке о струјању. Суштинско разумевање фундаменталних једначина механике флуида омогућава студенту како њихову успешну примену у пракси и циљу решавања конкретних инжењерских проблема, тако и његов даљи научно-стручни развој.

исход

Савладавањем студијског програма из механике флуида студент стиче знања о основним законима: одржања масе - једначини континуитета, кретања - Навије-Стоксовим једначинама и одржања енергије и њиховим трансформисаним облицима и начинима упрошћавања при појединим класама проблема. Применом теорије сличности студент се упознаје и овладава са свим релевантним бездимензијским бројевима који се јављају при транспорту флуида или енергије. Методом димензијске анализе овладава се начином једнаставног доласка до важних инжењерски прихватљивих израза када то теоријски није могуће. Овладава се методама прорачуна специјалне класе невискозних дводимензијских потенцијалних струјања у сложеним случајевима унутрашњих и спољашњих струјања. Овладава се начином прорачуна силе узгона која делује на тело-аеропрофил у струји невискозног флуида. Посебан инжењерски исход учења јесте овладавањем прорачуном једнодимензијских струјања гасова у млазницима и цевоводима – случајеви изотермског и адијабатског стујања и струјања гаса у размењивачима топлоте.

садржај теоријске наставе

Физичко-математичке основе механике флуида. Силе, опште стање напона и напонски модели флуида. Опште једнaчине механике флуида. Закони одржања: масе, импулса и енергије. Динамика невискозног флуида: Раванска и осносиметрична струјања, струјна функција и Коши-Риманове једначине. Примена функција комплексне променљиве, комплексни потенцијал и комплексна брзина. Извор у праволинијској струји, двопол, циклично и ациклично опструјавање кружног цилиндра. Силе на телу у струји невискозног флуида, комплексно пресликавање, опструјавање тела облика аеропрофила, услов Кута-Жуковског. Динамика вискозног флуида. Навије-Стоксве једначине. Тачна решења Н-С једначина, струјање у кружним цевима, струјање око сферног тела. Основи теорије хидродинамичког подмазивања. Турбулентна струјања нестишљивог флуида. Рејнолдсове једначине. Моделирање турбулентних напoна. Развијени турбулентни профил брзине. Турбулентно струјање у хидраулички глатким и хидраулички храпавим цевима. Слободан турбулентни млаз. Теорија граничног слоја, Прандтлове једначине. Једнодимензијска струјања флуида. Основне једначине једнодимензијског струјања флуида. Хидраулички удар: брзина звука у еластичним цевима, мере за ублажавање последица хидрауличког удара. Једнодимензијско струјање стишљивог флуида. Брзина звука, Махов број, разлика између дозвучног и надзвучног струјања гасова, једначина енергије, тоталне и критичне вредности физичких величина, струјање невискозног гаса са разменом топлоте. Теорија ударних таласа, Прантлова релација, мерења у струји гаса. Адијабатско и изотермско струјање гасова у цевима. Струјања гасова кроз конвергентни, Лавалов млазник и надзвучни дифузор. Основи нумеричке механике флуида.

садржај практичне наставе

Примена интегралних облика основних једначина на решавање практичних проблема. Тачна решења Навије-Стоксових једначина. Димензијска анализа. Раванска потенцијална струјања нестишљивог флуида. Струјна функција, потенцијал. Примена комплексне анализе на решавање проблема потенцијалних струјања. Конформно пресликавање. Интегрална анализа граничног слоја. Нумерички прорачун хидро удара. Једнодимензијска струјања стишљивог флуида у цевима и млазницима. Изотермско и адијабатско струјање са трењем. Струјање у млaзницима. Прав ударни талас.

услов похађања

Нема.

ресурси

Библиотека, рачунарске учионице

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 15

литература

Црнојевић Ц., (2014): Механика флуида, Машински факултет, Београд.; ; Чантрак С., (2013): Хидродинамика, Машински факултет; ; Црнојевић Ц., (1998): Kласична и уљна хидрауликa. Машински факултет, Београд.; Gerhart P.M., Gerhart A.L., Hochstein J.I. (2021): Munson, Young, Okiishi's Fundamentals of Fluid Mechanics, 9th Edition, Wiley;