Катедра за механику флуида

Катедра за механику флуида је дала значајан допринос у развоју науке и стручне мисли у области теоријске и примењене механике флуида. У наставно-образовној делатности Катедра је модернизацијом садржаја и рационализацијом наставе допринела осавремењавању и усаглашавању наставног процеса са потребама привреде и са светским стандардима.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за механику флуида
Руководилац лабораторије: проф. др Милан Лечић

Лабораторија за уљну хидраулику и пнеуматику
Руководилац лабораторије: ванр. проф. др Александар Ћоћић

Лабораторије су опремљене мерном опремом и већим бројем инсталација које омогућавају како лабораторијкси рад студената, тако и извесна експериментална истраживања и испитивања разних компоненти и уређаја. Расположиве опитне инсталације омогућавају:

  • Одређивање баждарних карактеристика протокомера
  • Одређивање закона трења при ламинарном и турбулентном струјању у цевима
  • Истраживање губитака енергије при струјању кроз локалне отпоре
  • Екпериментално одређивање коефицијенета при турбулентном квазистационарном истицању кроз прост цевовод
  • Мерење профила брзине и пада притиска при турбулентном струјању ваздуха
  • Одређивање струјних параметара при струјању мешавине кроз цев-мерење протока и критичне брзине мешавине као и одређивање оптималних радних параметара струјне машине
  • Баждарење цилиндричних сонди. Екпериментално одређивање расподеле притиска око кружног цилиндра. Мерење притиска и брзине помоћу класичних сонди и сонди са усијаним влакнима.