Катедра за механику флуида

Катедра за механику флуида је дала значајан допринос у развоју науке и стручне мисли у области теоријске и примењене механике флуида. У наставно-образовној делатности Катедра је модернизацијом садржаја и рационализацијом наставе допринела осавремењавању и усаглашавању наставног процеса са потребама привреде и са светским стандардима.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Милан Р. Лечић, редовни професор
др Невена Д. Стевановић , редовни професор
др Александар С. Ћоћић, редовни професор
др Снежана С. Милићев , ванредни професор
др Дарко Р. Раденковић, доцент
др Милан М. Раковић, доцент
др Јела М. Воротовић, научни сарадник
др Ђорђе М. Новковић, научни сарадник
др Ива И. Гуранов, истраживач сарадник
Срећко М. Недељковић, истраживач приправник

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за механику флуида
Руководилац лабораторије: проф. др Милан Лечић

Лабораторија за уљну хидраулику и пнеуматику
Руководилац лабораторије: ванр. проф. др Александар Ћоћић

Лабораторије су опремљене мерном опремом и већим бројем инсталација које омогућавају како лабораторијкси рад студената, тако и извесна експериментална истраживања и испитивања разних компоненти и уређаја. Расположиве опитне инсталације омогућавају:

  • Одређивање баждарних карактеристика протокомера
  • Одређивање закона трења при ламинарном и турбулентном струјању у цевима
  • Истраживање губитака енергије при струјању кроз локалне отпоре
  • Екпериментално одређивање коефицијенета при турбулентном квазистационарном истицању кроз прост цевовод
  • Мерење профила брзине и пада притиска при турбулентном струјању ваздуха
  • Одређивање струјних параметара при струјању мешавине кроз цев-мерење протока и критичне брзине мешавине као и одређивање оптималних радних параметара струјне машине
  • Баждарење цилиндричних сонди. Екпериментално одређивање расподеле притиска око кружног цилиндра. Мерење притиска и брзине помоћу класичних сонди и сонди са усијаним влакнима.