Вишефазна струјања

ID: 1382
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Лечић Р. Милан
извођачи: Лечић Р. Милан, Раденковић Р. Дарко
контакт особа: Лечић Р. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за механику флуида

извођења

  • modul-, 3. семестар, позиција 5

циљ

Основни циљ предмета јесте да се овлада знањима, прорачунским моделима и одговарајућим практичним вештинама којима се третирају проблеми једнодимензијских струјања мешавина флуида и чврстих честица у цевима и каналима. Из области струјања хомогених и нехомогених машавива посебно се проучавају важни ижењерски проблеми као што су: флуидизација, пнеуматски транспорт, хидраулички транспорт, пнеумо-хидраулички лифтови и проблеми одвајања честица из флуида.

исход

Студент овладава знањима из посебне области струјања мешавина флуида и чврстих честица. Упознаје се и зна да користи: карактереристичне облике честица, различите форме запреминске и масене концентрације, физичка својства мешавина, брзину таложења, критичну брзину флуида, и карактеристичне струјне величине једнодимензијских струјања. Као основни исходи предмета сматра се упознавање и овладавање вештинама прорачуна за различите класе струјања мешавина флуида и чврстих честица, као што су: примена одговарајућих прорачунских модела којима се долази до основних инжењерских струјних параметара: притисака, брзине струјања, протока и падова притисака у цевима и каналима при специфичним струјањима: у флуидизованим слојевима, хидрауличком и пнеуматском пранспорту и пнеумо-хидрауличком лифту. Важан део исхода учења јесте и упознавање са различитим начинима транспорта, избором и прорачуном сепаратора.

садржај теоријске наставе

ТРАНСПОРТ МЕШАВИНА. Појам и врсте мешавина. Гранулометрија. Ојлеровски и лагранжевски приступ проучавању струјања мешавина. Силе које делују на честицу. Сила отпора и Стоксово решење за сферну честицу. Брзина таложења: усамљене честице, разређених мешавина и у нењутновским флуидима. Порозност. Концентрације - запреминска и масене. Вискозност и густина мешавина. ФЛУИДИЗАЦИЈА. Примена флуидизације. Пад притиска у флуидизованом слоју при нестишљивом струјању флуида. Прорачун промене притиска при изотермском стишљивом струјању. Прва и друга критична брзина флуидизације. ПНЕУМАТСКИ ТРАНСПОРТ. Примена, предности и недостаци, и системи пнеуматског транспорта. Хоризонтални пнеуматски транспорт. Флуид-лифт. ЛЕТЕЋИ ПНЕУМАТСКИ ТРАНСПОРТ. Изотермско стишљиво струјања мешавине. Критична брзина струјања. Промена пречника цеви дуж трасе цевовода. ХИДРАУЛИЧКИ ТРАНСПОРТ. Реологија суспензије. Ламинарно струјање суспензије. Хидраулички транспорт нехомогене мешавине у хоризонталном, вертикалном и косом цевоводу. Одређивање пада притиска при хидрауличком транспорту мешавина. Примена и прорачун пнеумо-хидрауличког лифта. СЕПАРАТОРИ. Врсте сепаратора. Степен корисности сепаратора. Коморни сепаратори, циклони, врећасти филери, електростатички филтери. Класификатори. ЕЈЕКТОРИ. Структура струјања, једнодимензијски модел прорачуна. Прорачун промене притиска. Гасни ејектори.

садржај практичне наставе

ТРАНСПОРТ МЕШАВИНА. Облик честице. Фактор облика. Еквивалентна честица. Сила отпора. Коефицијент отпора. Мерење масене концентарације. ФЛУИДИЗАЦИЈА. Кретање честице кроз флуидизовани слој. Порозност флуидизованог слоја. ПНЕУМАТСКИ ТРАНСПОРТ. Промена притиска у нестишљивом и стишљивом флуидизованом слоју у функцији од допунског отпора. ЛЕТЕЋИ ПНЕУМАТСКИ ТРАНСПОРТ. Системи пнеуматског транспорта. Усисници. Дозатори. СЕПАРАЦИЈА. Степен издвајања. Критеријуми за избор типа сепаратора. Коморе за издвајање чврстог материјала. Платнени и електростатички филтери. Циклони. ХИДРАУЛИЧКИ ТРАНСПОРТ. Примена, подела, критична брзина флуида и вискозност хомогене мешавине. Системи за хидраулички транспорт. ЕЈЕКТОРИ. Примена, карактеристике ејектора. Одређивање оптималних параметара ејектора.

услов похађања

Редовно похађање наставе, урађене и одбрањене лабораторијске вежбе. Пожељно је да је прослушан и појожен курс Механике флуида М.

ресурси

Књига и збирка Катедре (има у библиотеци). Лабораторијса опрема и инсталације.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 26
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 55
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

Црнојевић Ц., Транспорт чврстих материјала цевима, Машински факултет, Београд, 2002.; Шашић M., Транспорта флуида и чврстих материјала цевима. Научна књига, Београд, 1990.; Шашић M., Прорачун транспорта флуида и чврстих материјала цевима. Научна књига, Београд, 1985.;