Динамика вискозног нестишљивог флуида

ID: 3485
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ћоћић С. Александар
извођачи: Лечић Р. Милан, Ћоћић С. Александар
контакт особа: Ћоћић С. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Савладавање математичко-физичког моделирања струјања вискозног флуида базираног на основним законима одржања масе, количине кретања и енергије и примена модела у решавању конкретних проблема струјања вискозног флуида.

исход

Студент ће овладати знањем математичко-физичког моделирања струјања вискозног флуида базираног на основним законима одржања масе, количине кретања и енергије, и решавању једначина у конкретним проблемима струјања вискозног флуида.

садржај теоријске наставе

Векторска и тензорска алгебра. Тензори у механици флуида. Диференцијални оператори. Интегралне теореме. Хипотеза континуума - механика континуума. Основни закони одржања: масе, количине кретања и енергије. Записи основних закона у инваријантном облику. Реолошке релације. Конститутивна релација за њутновски флуид. Анализа Навије-Стоксових једначина. Ламинарна, стационарна и нестационарна струјања са једнодимензијским карактером. Бездимензијски облици основних једначина. Карактеристични бездимензијски бројеви. Апроксимативне методе - методе пертубација. Хидродинамичка теорија подмазивања. Рејнолдсове једначине подмазивања. Ламинарно опструјавање сфере.

садржај практичне наставе

Примери алгебарских и диференцијалних операција са векторима и тензорима. Главне осе и инваријанте тензора. Инваријантни облик Навије-Стоксових једначина. Навије-Стоксове једначине у Декартовом, поларно-цилиндричном и сферном координатном систему. Стационарно и нестационарно Куетово струјање. Стационарно и нестационарно Пуазејево струјање. Стационарно ламинарно струјање између ротирајућих цилиндара. Суперпозиција Куетовог и Пуазејовог струјања. Нестационарно ламинарно струјање у близини нагло покренуте плоче. Нестационарно ламинарно струјање у близини плоче која се креће осцилаторно. Ламинарно струјање у каналу правоугаоног и троугаоног попречног пресека и цеви елиптичког попречног пресека.

услов похађања

--

ресурси

--

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 70
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Виктор Саљников: Динамика вискозног нестишљивог флуида, Машински факултет Београд, 1985.; Čantrak S. Hidrodinamika, Mašinski Fakultet Beograd, 2012; Tasos C. Papanastasiou, Georgios C. Georgiou, Andreas N. Alexandrou: VISCOUS FLUID FLOW, CRC Press LLC 2000;