Рачунарско моделирање физичких процеса

ID: 7033
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Ћоћић С. Александар
извођачи: Ћоћић С. Александар
контакт особа: Ћоћић С. Александар
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за механику флуида

извођења

циљ

Студент треба да стекне основна теоријска и практична знања и принципе који се користе у математичком моделирању физичких процеса.

исход

По успешном завршетку курса, студенти ће бити буду оспособљени да: - објасне основне принципе нумеричког решавања једначина које описују разматране физичке појаве и процесе.

садржај теоријске наставе

1. Физичко-математичка појава и процес. 2. Модели линеарних и нелинеарних осцилаторних система. 3. Ван дер Полов осцилатор. 4. Лоренцове једначине. 5. Проблеми стационарног и нестационарног провођења топлоте. 6. Таласна једначина. 7. Бургесова једначина.

садржај практичне наставе

1. Формирање модела, софтверска имплементација. 2. Анализа и дискусија добијених резултата. 3. Имплементација алгоритама у Python-у. 4. Софтвери за визуелизацију резултата (Paraview).

услов похађања

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

D. Acheson, "From calculus to chaos," Oxford University Press, 1997.; D. G. Zill, "A first course in differential equations with modelling applications," Brooks/Cole, 2013;