Турбулентна струјања

ID: 3674
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ћоћић С. Александар
извођачи: Раденковић Р. Дарко, Ћоћић С. Александар
контакт особа: Ћоћић С. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Пружање неопходне теоријске базе за физичко разумевање и математичко моделирање турбулентних струјања.

исход

Студент ће знати неопходне теоријске базе за физичко разумевање и математичко моделирање турбулентних струјања.

садржај теоријске наставе

Физичке основе и статистичка природа турбуленције. Математичка теорија турбуленције. Рејнолдсова статистика. Једначине турбулентног преноса масе, импулса и енергије. Статистичке карактеристике турбуленције и њихов физички смисао. Структура смицајних турбулентних струјања. Механизам и прорачун турбулентног преноса импулса и топлоте у цевима и каналима. Турбулентни гранични слој. Структура турбуленције и прорачун брзинског и температурског поља. Механизам размене импулса у слободним турбулентним струјањима. Прорачун раванских и осносиметричних турбулентних млазева. Међудејство флуида и опструјавања тела. Прорачун отпора и турбулентног вртложног трага. Спектралне и кинетичке теорије турбуленције.

садржај практичне наставе

Анализе експерименталних резултата мерења, као и резултата директних нумеричких симулација у турбулентном струјању. Коришћење статистичких пакета доступних у Python и R програмским језицима.

услов похађања

Положен испит из Одабраних поглавља из механике флуида на докторским студијама.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Davidson, P.A: TURBULENCE, An Introduction for Scientits and Engineers, Oxford University Press, 2015; Pope, S: Turbulent Flows. Cambridge University Press, 2013;