Таласна кретања течности

ID: 3159
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милићев С. Снежана
извођачи: Милићев С. Снежана
контакт особа: Милићев С. Снежана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање знања о основним аспектима таласних кретања течности, као и овладавање математичким методама за моделирање ових струјања присутних у различитим практичним проблемима.

исход

Студенти се оспособљавају да научним и стручним методама математички моделирају таласна кретања течности. Стечена знања им омогућавају решавање конкретних проблема аналитичким и нумеричким методама.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава обухвата проучавање фундаменталних закона којима се описује таласно кретање течности и њихову примену на низ специфичних појава у случају линеарних и нелинеарних таласа. У оквиру линеарних проблема разматрају се таласи у води са нагнутим дном, као и проблеми ивичних таласа. Дају се основе теорије зрака и она се примењује на таласе у променљивој дубини воде, таласе од бродова, и таласе у области струјa.Стоксовом експанзијом проблем таласа у води са нагнутим дном се третира општије, као нелинеаран. Разматра се и нелинеаран стојећи талас. Даје се аналогија између нелинеарних таласа на води и нелинеарне гасодинамике.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата примену добијених аналитичких и нумеричких решења на различите моделе таласа на води.

услов похађања

Положен испит из Механике флуида и Термодинамике.

ресурси

Писани изводи са предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

A Modern Introduction to the Mathematical Theory of Water Waves, R. S. Johnson, Cambridge University Press, October 28, 1997; Linear Water Waves: A Mathematical Approach, N. Kuznetsov, V. Maz'ya, B. Vainberg, Cambridge University Press; 1 edition (August 19, 2002);