Теорија преноса масе, импулса и енергије

ID: 3268
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стевановић Д. Невена
извођачи: Стевановић Д. Невена
контакт особа: Стевановић Д. Невена
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљеви предмета су стицање фундаменталних знања о феноменима транспорта масе, количине кретања и енергије као и овладавање научним и стручним методама за моделирање процеса у којима су ови феномени присутни.

исход

Студенти се оспособљавају да развијају математичке моделе термичких и струјних процеса у којима су спрегнути феномени транспорта масе, количине кретања и енергије и да их решавају аналитичким и нумеричким методама.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава обухвата: проучавање фундаменталних закона преноса масе, количине кретања и енергије и њихову примену на низ термо-хидрауличких појава у којима се јавља конвекција, зрачење и провођење топлоте, испаравање, кондензација, кључање, двофазно струјање при ламинарном и турбулентном струјању, као и проучавање транспортних феномена карактеристичних за микро и нано системе.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата примену добијених аналитичких и нумеричких решења на различите моделе термо-хидрауличких појава у којима се при ламинарном и турбулентном струјању јавља конвекција, зрачење, провођење топлоте, испаравање, кондензација, кључање, двофазно струјање као на транспортне феномене карактеристичне за микро и нано системе.

услов похађања

Положен испит из Механике флуида и Термодинамике.

ресурси

Писани изводи са предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Slattery, J.C., Advanced Transport Phenomena, Cambridge University Press, 1999 ; Bird, R.B.,Stewart, W.E., and Lightfoot, E.N., Transport Phenomena, John Wiley, New York, 2007;