Теорија хидродинамичке стабилности

ID: 3135
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лечић Р. Милан
извођачи: Лечић Р. Милан
контакт особа: Лечић Р. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Стицање неопходног знања из области линеарне и нелинарне теорије хидродинамичке стабилности, што даје могућност сопственог научног истраживања у овој области

исход

Студент ће стежи неопходно знање из области теорије хидродинамичке стабилности. Ово знање може искористити за научни рад у овој области истраживања.

садржај теоријске наставе

Основни концепти теорије хидродинамичке стабилности. Келвин-Хелмхолчева нестабилност. Нестабилност услед разлике температура. Центрифугална нестабилност, Тејлоров, Динов и Гертлеров проблем. Модел невискозног и вискозног струјања за случај паралелног, смицајног струјања. Хеуристички метод апроксимације. Апроксимације сопствених вредности. Раванска струјања у каналу. Струјања у граничном слоју. Нумеричке методе решавања једначина. Карактеристике стабилности разних основних типова струјања: Куетово, Пуазејево струјање кроз цев и раванско Пуазејево струјање. Униформне асимптотске апроксимације. Додатне теме у теорији линеарне стабилности. Нелинеарна стабилност. Основни концепти теорије нелинеарне стабилности. Додатни концепти теорије нелинеарне стабилности.

садржај практичне наставе

Прорачун линеарне стаболности неког ламинарног струјања.

услов похађања

Положен испит Одабрана поглавља из механике флуида.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

P.G. Drazin, W.H.Reid: Hydrodynamic stability, Cambridge University press, 2004. (на енглеском);