Уљна хидраулика и пнеуматика

ID: 0347
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Лечић Р. Милан
извођачи: Лечић Р. Милан, Ћоћић С. Александар
контакт особа: Лечић Р. Милан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за механику флуида

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Овај предмет има за циљ да студенте научи основним знањима из хидраулике и пнеуматике. Пре свега треба да науче да читају шеме уљнохидрауличких и пнеуматских система. Осим тога слушаоци овог предмета треба да се упознају са основним елементима свих система, са њиховом функционалношћу и местом и улогом у уљнохидрауличким и пнеуматским системима. Поред овога, циљ предмета је да слушаоце научи основама прорачуна елемената, кола као и система у целини.

исход

Студенти који буду одслушали и положили овај предмет моћи ће пре свега правилно да прочитају сваку шему уљнохидрауличког или пнеуматског система. Осим разумевања шеме моћи ће тачно да одреде и функционалност датог система. Поред овога они ће моћи самостално да прорачунају постојеће уљнохидрауличке и пнеуматске системе у стационарним режимима.Студенти ће, такође, моћи, да за конкретан задатак преноса снаге изаберу одговарајуће извршне органе и остале елементе уљнохидрауличног или пнеуматског система и повежу их у функционалну целину.

садржај теоријске наставе

Увод у уљну хидраулику. Примена уљне хидраулике. Основне једначине. Једначине за прорачун стационарних режима уљно хидрауличких система. Бернулијева једначина. Једначина континуитета. Једначине праволинијског и обртног кретања.Енергетски биланс и степен корисности уљнохидрауличког система. Пумпни агрегат и извршни органи. Уљнохидрауличке пумпе и хидромотори. Уљнохидраулички радни цилиндри. Уљнохидраулички разводници и регулационе компоненте. Хидраулички акумулатори. Смештај и транспорт уља. Увод у пнеуматику. Прорачун основних струјних процеса. Струјање ваздуха у цевима и локалним отпорима. Изотермско струјање гаса у цевима. Елементи пнеуматског система.

садржај практичне наставе

Хидропнеумостатика. Срачунавање сила притиска којима радни флуид делује на хидрауличке и пнеуматске компоненте. Зависност вискозности уља од температуре. Промена температуре уља у току рада уљнохидрауличког система (УХС). Прорачун затвореног уљнохидрауличког кола (УХК)у стационарном радном режиму. Степен корисности пумпе и хидромотора. Прорачун отвореног УХК у стационарном радном режиму. Силе на хидроцилиндру. Хидрауличко кочење клипа. Прорачун клипљаче на извијање. Прорачун УХС са два или више извршних органа. Степен корисности УХС. Термофизичке особине ваздуха. Срачунавање издвојеног кондензата.Теоријски рад компресора. Истицање ваздуха из резервоара неограничене запремине. Пражњење пнеуматске коморе ограничене запремине. Прорачун изотермског струјања ваздуха кроз цев. Приближан метод прорачуна струјања ваздуха у цеви. Прорачун пуњења цилиндра ваздухом који дотиче кроз дугачак цевовод. Струјање кроз једну пригушницу и кроз редно везане пригушнице.

услов похађања

Положен испит из Механике флуида Б

ресурси

Рукопис предавања. Уљнохидрауличке компоненте са пресеком. Пнеуматска показна инсталација. Постројење за испитивање хидрауличке карактеристике разводника.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 28
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Црнојевић Ц., Класична и уљна хидраулика, Машински факултет Универзитета у Београду, 2006.;