Енергетски парни котлови 2

ID: 1119
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Ступар М. Горан
извођачи: Ступар М. Горан
контакт особа: Ступар М. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Даљи развој креативних способности и овладавање практичним вештинама за обављање професије инжењера термоенергетике. Упознавање са принципима рада подсистема котловског постројења. Анализа рада различитих концепција организације процеса у енергетском парном котлу. Стицање теоријских и практичних инжењерских знања за пројектовање грејних површина котла и постројења за припрему угљеног праха. Овладавање базичним знањима прорачуна пратећих хидродинамичких и аеродинамичких процеса у парном котлу. Активности у вези овог предмета су у складу са основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Изврше комплетан термички прорачун грејних површина парног котла. • Изаберу тип ложишног уређаја за сагоревање у слоју. • Усвоје тип уређеја за припрему угљеног праха. • Спроведу аеродинамичке прорачуне ваздушног и гасног тракта енергетског парног котла. • Упознају принципе хидродинамике испаривача са пририодном и принудном циркулацијом, загрејача воде и прегрејача паре.

садржај теоријске наставе

Термички прорачун грејних површина парног котла; Уређаји за сагоревање у слоју - равна решетка, ланчана решетка, косе решетке; Системи за припрему угљеног праха; Процеси у млину; Топлотни и материјални биланс млинског сушења; Конструкције млинова; Сепаратори угљеног праха; Расподељивачи и раздвајачи аеросмеше; Горионици за угљени прах; Аеродинамика ваздушног и гасног тракта парног котла (уравнотежена, форсирана и природна промаја, избор и регулисање вентилатора); Хидродинамика парних котлова (хидродинамика загрејача воде, испаривача и прегрејача паре).

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања се састоје од показних вежбања (шематски приказ конструкција парних котлова са одговарајућим грејним површинама, помоћним уређајима и опремом). Упутство за израду и израда Пројекта - На основу података (добијених и срачунатих) у Пројекту из предмета Енергетски парни котлови 1 потребно је израдити термички прорачун задатог парног котла. У оквуру пројекта потребно је извршити термички прорачун и димензионисати следеће грејне површине - ложиште (озрачени испаривач), конвективни испаривач, прегрејаче паре, загрејаче воде и загрејаче ваздуха. Након димензионисања грејних површина котла потребно је израдити диспозициони цртеж у три пресека.

услов похађања

Неопходни услов: Завршене ОАС студије и положен испит из Енергетских парних котлова 1.

ресурси

"handouts" који ће бити на располагању, унапред за сваку недељу наставе.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2010.;