Катедра за термотехнику

Термотехника представља широку област технике у којој се проучавају процеси, пројектују поступци и постројења, као и конструишу машине и уређаји у њиховом склопу. Те машине и постројења се користе за реализовање термичких производних процеса, у енергетици као и за постизање жељених услова у просторима различите намене. Током студија, студенти смера за Термотехникусе оспособљавају за пројектовање термотехничких система и конструисање њихових машина и апарата и као такви за рад у предузећима која се баве производњом, монтажом и/или експлоатацијом термотехничких инсталација. Теоријска предзнања која се стичу на смеру за Термотехнику такође оспособљавају студенте и за рад у истраживачким и научним установама из предметне области. Дипломирани машински инжењер термотехнике овладаним теоријским и инжењерским знањима, савременим приступком и методама решавања проблема теорије и праксе, оспособљен је да започне и успешно гради професионалну каријеру, као и да даље проширује и продубљује своја знања и стиче више калификације – магистра и доктора техничких наука. Дипломирани машински инжењер термотехнике располаже реално високим квалификацијама да успешно обавља послове и задатке:

  • Пројектовања и развоја термотехничких постројења и процеса;
  • Конструисања машина, уређаја и апарата из области термотехнике;
  • Припреме и вођења производње;
  • Припреме и вођења монтаже опреме и индустријских постројења;
  • Одржавања техничких система;
  • Лабораторијских мерења, испитивања и атестирања материјала, производа, машина и апарата;
  • Истраживања, развој и освајање нових знања у областима теорије и праксе термотехнике;
  • Наставе у средњим, вишим школама и на факултетима;
  • Организације и управљања предузећа.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

лабораторије

Лабораторија за котлове
Руководилац лабораторије: проф. др Драган Туцаковић

Лабораторија за расхладну технику
Руководилац лабораторије: проф. др Франц Коси

Лабораторија за грејање и климатизацију
Руководилац лабораторије: в. проф. др Маја Тодоровић

Лабораторија за рационалну употребу енергије
Руководилац лабораторије: в. проф. др Маја Тодоровић