Енергетска сертификација зграда

ID: 1254
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бајц С. Тамара
извођачи: Бајц С. Тамара, Тодоровић Н. Маја
контакт особа: Бајц С. Тамара
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Стицање знања и вештина из области енергетске сертификације зграда – појам енергетског сертификата зграде; потрошња енергије у зградама; енергетске потребе и утицајни параметри; услови комфора и пројектни параметри; централни системи грејања и климатизације; извори топлоте; финална и примарна енергија; системи за припрему санитарне топле воде; оптимизација рада термотехничких система и примена пасивних техника; методологија прорачуна индикатора; класификација зграда према типу и енергетски разреди; израда елабората енергетке ефикасности; енергетски сертификат.

исход

Студент стиче специфичнe способности и знања из области енергетске сертификације зграда; познаје методе прорачуна индикатора за одређивање енергетског разреда зграде и може их применити у пракси. Повезује основна знања и примењује их на изради елабората енергетске ефикасности зграде.

садржај теоријске наставе

Појам енергетског сертификата зграде; Европска директива о енергетским својствима зграда – главни циљеви; законска регулатива у Републици Србији; потрошња енергије у зградама; енергетске потребе и утицајни параметри; услови комфора и пројектни параметри; централни системи грејања и климатизације; извори топлоте; финална и примарна енергија; системи за припрему санитарне топле воде; оптимизација рада термотехничких система и примена пасивних техника; примена обновиљивих извора енергије; методологија прорачуна индикатора; класификација зграда према типу и енергетски разреди; мере за унапређење енергетске ефикасности зграде; енергетски преглед зграде; израда елабората енергетке ефикасности; енергетски сертификат.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе се састоје од целина: примери прорачуна термичких карактеристика елемената омотача зграде – одређивање коефицијената пролаза топлоте, специфичних трансмисионих и вентилационих губитака, фактора облика зграде, пројектних услова и режима коришћења техничких система; одређивање енергетских потреба и индикатора којима се дефинише енергетски разред; примена мера унапређења енергетске ефикасности зграде – појединачне мере и сетови мера унапређења; финансијска анализа. Самостални задатак – израда елабората енергетске ефикасности на примеру стамбене зграде.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

1. Тодоровић М., Енергетска сертификација зграда – изводи са предавања, 2022. 2. ***, Правилник о енергетској ефикасности зграда, Сл. гласник РС бр. 61/2011 3. ***, Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда, Сл. гласник РС бр. 69/2012

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Тодоровић М., Ристановић М., Ефикасно коришћење енергије у зградама, Универзитет у Београду, Београд, Србија, 2015.; Тодоровић М., Енергетска сертификација зграда – изводи са предавања, 2022.; ***, Правилник о енергетској ефикасности зграда, Сл. гласник РС бр. 61/2011; ***, Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда, Сл. гласник РС бр. 69/2012;