Моделирање и оптимизација расхладних система

ID: 3535
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милованчевић М. Урош
извођачи: Милованчевић М. Урош
контакт особа: Милованчевић М. Урош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Постизање компетенција за индивидуални и тимски истраживачки рад у области моделирања и оптимизације расхладних технологија. Развој креативних способности анализе и синтезе сложених техничких расхладних система, у складу са утврђеним основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

Студент докторских студија развија специфичне способности да самостално формулише стратегију техноекономског унапређења индустријских расхладних инсталација интегрисаних у комплексне процесне системе и решава релевантне практичне проблеме користећи савремене методе анализе и рачунских процедура; као део тима организује и изводи потребне анализе, и прорачуне и да предлаже одговарајуће мере побољшања рада процесних система.

садржај теоријске наставе

Принципи моделирања у процесним технологијама; Основни појмови; Методи моделирања; Физичко и математичкo аналогно моделирање у расхладној техници; Анализа и предвиђање карактеристика (перформанси) компресорске рахладне машине (одређивање радне тачке система): карактеристика пригушног вентила, компресора, кондензатора и испаривача, Одређивање карактеристике комплетног расхладног система (топлотне пумпе); Математички опис објекта u процеса при изради модела оптимизације сложених система; Економски критеријуми оптимизације; Принципи техноекономске анализе процесних система; методе оптимизације Lagrange-ови множитељи, Mетод претраживања), Динамичко програмирање; Линеарно програмирање

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Потребно знање из термодинамике, простирања топлоте и расхладне технике

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 30

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Маркоски М.: Расхладни уређаји, Машински факултет, Београд, 2006; ASHRAE Handbook, 2013, Fundamentals, American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning, Engineers, inc., Tullie Circle, n,e., Atlanta, GA 30329.; ASHRAE Handbook, Refrigeration, 2010, American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning, Engineers, inc., Tullie Circle, n,e., Atlanta, GA 30329.; Stoecker W.F.: Design of Thermal systems, McGraw-Hill Book Company, 1989.;