Системи централног грејања

ID: 1256
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Сретеновић-Добрић А. Александра
извођачи: Бајц С. Тамара, Сретеновић-Добрић А. Александра
контакт особа: Сретеновић-Добрић А. Александра
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Стицање знања и вештина из области система централног грејања - двоцевни топловодни системи са природном и принудном циркулацијом топле воде; једноцевни системи топловодног грејања; систем грејања паром ниског притиска; ваздушно грејање; панелно грејање; даљинско грејање; соларни системи; овладавање методама за прорачуне цевних мрежа. Примена стечених знања на конкретним примерима.

исход

Студент стиче специфичнe способности и знања из система централног грејања: познаје различите система централног грејања; познаје методе прорачуна система централног грејања и може их применити у пракси. Повезује основна стечена знања и примењује их на решавању конкретних проблема у техници грејања.

садржај теоријске наставе

Двоцевни топловодни системи пумпног централног грејања; Једноцевни систем грејања; корекција површине грејних тела; грејање паром ниског притиска; горњи и доњи развод; одвајачи кондензата; враћање кондензата у котао; прорачун цевне мреже; пренос топлоте зрачењем; панелни системи грејања; прорачун преноса топлоте са цеви, кроз вишеслојну плочу, на околни ваздух; подно грејање; Ваздушно грејање; вентилациона комора и њени елементи; индустријска вентилација; даљински развод топлоте; карактеристике даљинског грејања; транспорт топлоте на даљину; подстаница за директан и индиректан прикључак; клизни дијаграми топлана; обновљиви извори енергије; активна и пасивна примена соларне енергије и коришћење геотермалне енергије.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе се састоје од целина: димензионисање цевне мреже за двоцевни топловодни систем са природном и принудном циркулацијом воде у систему 90/70оC и постројења за припрему и дистрибуцију санитарне топле воде, а у циљу самосталне израде пројектног задатка. Лабораторијска вежба - испитивање термичких карактеристика грејних тела; утицај температуре на одавање топлоте грејних тела; утицај протока воде на одавање топлоте грејних тела; понашање грејних тела у нестационарним условимa (посета изложби термотехнике у оквиру конгреса КГХ или посета фабрике).

услов похађања

Да би студент похађао предмет неопходно је да има положене испите из предмета: Термодинамика и Основе технике грејања.

ресурси

Писани изводи са предавања - M. Тодоровић, A. Сретеновић

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Б. Тодоровић: Пројектовање постројења за централно грејање, Машински факултет, Београд,2009.;