Постројења за припрему угљеног праха

ID: 3493
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Туцаковић Р. Драган
извођачи: Туцаковић Р. Драган
контакт особа: Туцаковић Р. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање професије. Активности у вези овог предмета су у складу са основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

Студент стиче предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности: анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; примена знања у пракси; повезивање основних знања и из различитих области и њихова примена на решавање конкретних проблема.

садржај теоријске наставе

Карактеристике угљеног праха; Системи за припрему угљеног праха; Конструкције вентилаторских млинова; Теоријске основе процеса у млину; Прорачуни млинског постројења; Сепаратори угљеног праха; Дистрибутори и раздвајачи аеросмеше; Горионици за угљени прах; Регулисање вентилаторских млинова

садржај практичне наставе

Пројекат: Прорачун млинског постројења енергетског парног котла

услов похађања

Неопходни услов: Завршене МАС студије Модула за термотехнику или термоенергетику

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Т. Живановић, Љ. Бркић, Д. Туцаковић, Прорачун постројења за припрему угљеног праха, Ведес-ЕПС, Београд, 2005.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2010.; Л. А. Летин, К. Ф. Роддатис; Среднеходные и тихоходные мелãницы; Энергоиздат, Москва, 1981. ;