Енергетска ефикасност у зградама

ID: 3577
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Сретеновић-Добрић А. Александра
извођачи: Сретеновић-Добрић А. Александра
контакт особа: Сретеновић-Добрић А. Александра
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Оспособљавање за индивидуални и тимски рад у области енергетске ефикасности у зградама. Развој и синтеза сложених техничких решења, а у вези израде докторске дисертације.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Анализирају и синтетизују сложена техничка решења у области термотехнике • Самостално уочавају, формулишу и решавају проблеме користећи савремене методе • Самостално и у тиму организују и изводе истраживања у области енергетске ефикасности у зградама • Имају усвојен интегрални приступ пројектовању термотехничких инсталација у зградама • Примењују локално регулисање КГХ система, као и централне системе за надзор и управљање • Примењују енергетски ефикасно коришћење термотехничких уређаја

садржај теоријске наставе

Основи ефикасног коришћења енергије у зградама. Интегрални приступ пројектовању зграда. Термичке карактеристике грађевинског омотача. Пренос топлоте кроз грађевинске конструкције. Топлотна изолација. Прозори, добици топлоте од Сунчевог зрачења, природна осветљеност станова. Термотехничке инсталације у зградама: котлови, бојлери за топлу воду, расхладни агрегати, топлотне пумпе, клима коморе, уређаји за коришћење отпадне топлоте из КГХ постројења. Мерење и регулисање термотехнничких система. Локолано регулисање и централни системи за надзор и управљање. Енергетска политика, цене енергије, тарифни системи, мотивисаност корисника да штеде енергију. Одржавање термотехничких инсталација у зградама. Енергетски ефикасно коришћење термотехничких уређаја.

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Нема услова

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

ASHRAE Handbook - Fundamentals, ASHRAE Publication Sales, Tullic Circle NE, Atlanta Georgia 2009; ASHRAE Handbook - HVAC Applications, ASHRAE Publication Sales, Tullic Circle NE, Atlanta Georgia 2011; ASHRAE Handbook - HVAC Systems and Equipment, ASHRAE Publication Sales, Atlanta Georgia 2012; Sherrat, A.F.C: Air Conditioning System Design for Buildings, London, My Grow-Hill, 1984; Turner, W.C.: Energy menagement handbook, Fairmount Press, Lilburn, GA, 2001;;