Топлотни комфор и квалитет унутрашње средине у зградама

ID: 3576
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бајц С. Тамара
извођачи: Бајц С. Тамара
контакт особа: Бајц С. Тамара
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Стицање знања и вештина из области топлотног комфора и квалитета унутрашње средине – актуелни стандарди и правилници из области топлотног комфора; индикатори топлотног комфора; методологија прорачуна индикатора топлотног комфора; индикатори квалитета унутрашње средине; начини оцењивања квалитета средине у зградама; утицај квалитета унутрашње средине на здравље и продуктивност корисника; формирање упитника и анкетирање корисника; тумачење добијених резултата; мере за унапређење топлотног комфора и квалитета унутрашње средине; упознавање са опремом и техникама мерења утицајних величина топлотног комфора и квалитета унутрашње средине.

исход

Студент стиче специфичнe способности и знања из области топлотног комфора и квалитета унутрашње средине у зградама; познаје методе прорачуна индикатора за одређивање класе топлотног комфора у згадама и може их применити у пракси. Студент повезује напредна знања и технике и примењује их приликом експерименталних истраживања у лабораторији и мерења на реалним објектима.

садржај теоријске наставе

Појам топлотног комфора и квалитета унутрашње средине; међународна регулатива у области топлотног комфора; индекси топлотног комфора и пројектни параметри за различите врсте зграда; индикатори локалног топлотног комфора; светлосни комфор; звучни комфор; продуктивност корисника и веза квалитета унутрашње средине са здрављем и продуктивношћу корисника; анкетирање корисника; методологија статистичке анализе квалитета унутрашње средине; формирање упитника; статистичка обрада прикупљених података; мере за унапређење квалитета унутрашње средине у зградама.

садржај практичне наставе

Одређивање индикатора топлотног комфора и класе комфора – упознавање са мерном опремом, мерење утицајних физичких величина: температуре ваздуха и околних површина, радијантне температуре, брзине струјања ваздуха, релативне влажности, концентрације угљен-диоксида; одређивање личних фактора, формирање упитника за анкетирање корисника и спровођење анкетирања у реалним околностима; развој и валидација модела за симулацију топлотног комфора у зградама. Семинарски рад – индивидуални задатак који обухвата мерења, статистичке и нумеричке методе на примеру одговарајуће зграде.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Књиге и научна литература; стандарди; мерна опрема.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Бајц Т., Квалитет унутрашње средине у зградама – изводи са предавања, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, Србија, 2023.; ***, ASHRAE Handbook, NE Atlanta, GA 30329, 2018.; ***, CIBSE Guide A – environmental design, Norfolk NR6 6SA, 2015.; ***, CIBSE Concise Handbook, Norwich, Norfolk NR6 6SA, 2008.;