Елементи и опрема парних котлова

ID: 1052
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Туцаковић Р. Драган
извођачи: Туцаковић Р. Драган
контакт особа: Туцаковић Р. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање професије. Циљеви одређују конкретне резултате који у оквиру предмета треба да се остваре и представљају основу за контролу остварених резултата. Активности у вези овог предмета су у складу са основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Утврде материјални биланс процеса сагоревања чврстог горива. • Усвоје коефицијенте вишка ваздуха и одреде енталпије продуката сагоревања. • Одаберу систем регулисања температуре прегрејане паре. • Изаберу систем сагоревања у слоју. • Усвоје систем сагоревања у лету. • Изврше прелиминарни термички прорачун котла. • Упознају изглед постројења посетом термоелектрани.

садржај теоријске наставе

Увод; Чврста горива; Материјални биланс процеса сагоревања; Одређивање коефицијента вишка ваздуха; Регулисање температуре свеже прегрејне паре -(Саморегулација; Гасно регулисање; Парно регулисање); Регулисање температуре накнадно прегрејачи паре; Уређаји за сагоревање по супротној шеми - равна решетка; Уређаји за сагоревање по унакрсној шеми - ланчана и коса решетка; Системи за припрему угљеног праха; Уређаји за складиштење и транспорт угља; Конструкције млинова; Сепаратори угљеног праха; Расподељивачи и раздвајачи аеросмеше; Горионици за угљени прах

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања се састоје од показних вежбања (Приказ конструкција парних котлова; Приказ елемената помоћних уређаја и опреме; Приказ конструкција грејних површина котла); Топлотни биланс парног котла; Материјални и топлотни биланс грејних површина, топлотна шема котла; Упутство за израду и израда Пројекта - Објашњење принципа рада два индустријска парна котла; Одређивање губитака и степена корисности датог котла, одређивање потрошње горива. Димензионисање ложишта са одговарајућом скицом. Расподела потребних количина топлоте по грејним површинама котла на основу чега је потребно дати температурски ток пријемника и предајника топлоте. Израда скице котла.

услов похађања

Неопходни услов: Завршене ОАС студије; Пожељни положени испит: Основе парних котлова

ресурси

"handouts" који ће бити на располагању, унапред за сваку недељу наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2010.;