Основе парних котлова

ID: 1177
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Ступар М. Горан
извођачи: Ступар М. Горан
контакт особа: Ступар М. Горан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Постизање компетенција и академских вештина из области индустријских и енергетских парних котлова. Развој креативних способности и овладавање практичним вештинама за обављање професије инжењера термотехнике и термоенергетике. Упознавање са доминантним процесима и њиховим механизмима који се одвијају у главним елементима и опреми парних котлова. Стицање практичних инжењерских знања за прорачун и оптимизацију процеса у парном котлу. Овладавање базичним техникама пројектовања парног котла као дела сложеног енергетског постројења. Активности у вези овог предмета су у складу са основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Поставе материјални биланс процеса сагоревања и одреде енталпије продуката сагоревања чврстог горива. • Усвоје коефицијенте вишка ваздуха и примене рециркулацију гасовитих продуката сагоревања. • Упознају конструкције озрачених и конвективних испаривача. • Упозању основне типове прегрејача паре и системе регулисања температуре прегрејане паре. • Упозају основне типове загрејача воде и загрејача ваздуха. • Израде топлотни биланс парног котла и топлотни биланс његових грејних површина.

садржај теоријске наставе

Принцип рада парног котла и дефиниције основних појмова; Горива за парне котлове; Материјални биланс процеса сагоревања; Коефицијент вишка ваздуха, Енталпија продуката сагоревања; Топлотни биланс парног котла, губици и степен корисности; Ложишта парних котлова; Испаривачи парних котлова са природном и принудном циркулацијом; Полуозрачени и конвективни испаривачи; Озрачени и полуозрачени прегрејачи паре; Конвективни прегрејачи паре; Накнадни прегрејачи; Глаткоцевни челични загрејачи воде и ливени оребрени загрејачи воде; Рекуперативни загрејачи ваздуха и регенеративни загрејачи ваздуха.

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања се састоје од показних вежбања (историјски развој, класификација котлова; приказ конструкција парних котлова, њихових основних елемената, помоћних уређаја и опреме); Рачунсих задатака - материјални биланс процеса сагоревања угља (топлотна моћ чврстог горива, потребна количина ваздуха и запремине продуката потуног сагоревања); Одређивање губитака и степена корисности парног котла, одређивање потрошње горива. Расподела потребних количина топлоте по грејним површинама котла на основу чега је потребно дати температурски ток пријемника и предајника топлоте; Упутство за израду пројекта - прорачун потребног капацитета котларнице са избором одговарајућег вреловодног и парног блок котла; Процена средње годишње потрошње гасовитог горива.

услов похађања

-

ресурси

"handouts" који ће бити на располагању, унапред за сваку недељу наставе.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2010.;