Основе технике хлађења

ID: 1113
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Милованчевић М. Урош
извођачи: Милованчевић М. Урош, Отовић М. Милена
контакт особа: Милованчевић М. Урош
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладаване практичним вештинама специфичним за обављање професије. Циљеви су конкретни и оствариви и у потпуности у складу са утврђеним основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

Студент стиче предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности: анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; примена знања у пракси; повезивање основних знања и из различитих области и њихова примена на решавање конкретних проблема.

садржај теоријске наставе

Природно и вештачко хлађење, примена расхладних машина и топлотних пумпи, расхладни ефекти, ваздушне расхладне машине, идеални Брајтонов циклус, парне компресорске расхладне машине, Карноов циклус са паром, основне мере за термодинамичко побољшање упоредног циклуса (прехлађивање кондензата, вишестепено пригушивање, вишестепено сабијање са међухлађењем), инсталација са више различитих режима испаравања и заједничким компресором, каскадне расхладне машине, специфичне расхладне способности, радне материје у хлађењу, критеријуми за избор расхладног флуида, означавање расхладних флуида.

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања: топлотна изолација, избор изолационих материјала, дифузија водене паре кроз изолациони слој, парна баријера, прорачун расхладног оптерећења, термодинамичка анализа расхладних циклуса. Лабораторијска вежба: демонстрација рада расхладне инсталације у индустријском погону; Израда пројекта: рад у групама до 5 студената (за конкретан објекат и расхладни флуид), прорачун и избор изолационе конструкције, одређивање потребног учинка расхладне инсталације, термодинамички прорачун расхладног циклуса

услов похађања

Неопходни положени испити: термодинамика Б; пожељни положени испит: механика флуида Б

ресурси

Изводи са предавања који су на располагању унапред за сваку недељу наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 26

литература

М. Маркоски: Расхладни уређаји, Машински факултет, 2006.; Изводи са предавања, 2023.;