Основе технике климатизације

ID: 1257
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Тодоровић Н. Маја
извођачи: Сретеновић-Добрић А. Александра, Тодоровић Н. Маја
контакт особа: Тодоровић Н. Маја
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Стицање знања и вештина из области технике климатизације - о условима угодности, добицима топлоте и топлотном оптерећењу, клима комори и њеним елементима; овладавање методама за прорачуне топлотног оптерећења за нестационарне услове преноса топлоте и коришћење тих метода приликом израде машинског пројекта система климатизације.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Схвате значај термичких услова средине на услове угодности у затвореним просторима • Утврде процес нестационарног преноса топлоте кроз грађевински омотач зграде и унутар просторија • Изврше прорачун топлотног оптерећења климатизованог објекта • Изаберу потребну количину ваздуха за климатизацију • Изврше одабир елемената клима коморе (грејача, хладњака, уређаја за влажење ваздуха) • Упореде карактеристике различитих система за филтрирање ваздуха

садржај теоријске наставе

Дефинисање климатизације; термички услови средине; услови угодности у затвореном простору; терморегулација; метеоролошки и климатски појмови; Соларна константа, замућеност атмосфере; зрачење на хоризонталним и вертикалним површинама; спољни и унутрашњи извори топлоте; пренос топлоте кроз једнослојне и вишеслојне зидове у условима нестационарног транспорта топлоте; добици топлоте од сунчевог зрачења кроз прозор; коефицијенти акумулације топлоте; заштите од сунчевог зрачења; утицај сенке на топлотно оптерећење; добици топлоте од унутрашњих извора; одређивање протока ваздуха за климатизацију; припрема ваздуха у климатизационој комори; клима комора и њени елеменати; грејач и хладњак; регулисање одавања топлоте грејача и хладњака; маглена комора; апарат за влажење ваздуха воденом паром; филтрирање; ефикасност филтера; мерење степена издвајања.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе се састоје од више целина: основне и сложене промене стања влажног ваздуха, Молијеров дијаграм за влажан ваздух, прорачун топлотног оптерећења од унутрашњих и спољашњих извора топлоте, одређивање протока ваздуха за климатизацију, одреживање параметара ваздуха приликом припреме у летњем и зимском режиму рада, а у циљу самосталне израде пројектног задатка. Лабораторијска вежба је показна - клима комора и њени елементи; пратећа опрема у техници климатизације. Предвиђена је и посета сајму технике или фабрици која се бави производњом опреме за климатизацију.

услов похађања

Да би студент похађао предмет неопходно је да има положене испите из предмета: Термодинамика М и Механика флуида М.

ресурси

Изводи са предавања: М. Тодоровић, А. Сретеновић

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

ASHRAE Handbook of Fundamentals, Atlanta, Georgia, 2009; Recknagel, Sprenger, Schramek, Čeperković: Grejanje i Klimatizacija, Interklima, Vrnjačka Banja, 2002; Б. Тодоровић: Климатизација, Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, Београд, 2009.;