Термоелектране и топлане

ID: 1054
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Туцаковић Р. Драган
извођачи: Туцаковић Р. Драган
контакт особа: Туцаковић Р. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање професије. Циљеви одређују конкретне резултате који у оквиру предмета треба да се остваре и представљају основу за контролу остварених резултата. Активности у вези овог предмета су у складу са основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Схвате суштину топлотног биланса кондензационог термоенергетског блока. • Упознају шеме регенеративног загревања напојне воде. • Упознају системе водоснабдевања, транспорта горива, транспорта шљаке и пепела и пречишћавања димних гасова са одвођењем у атмосферу. • Упознају принципе одређивања локације и генералног плана термоелектране и топлане. • Упореде теоријска сазнања са изведеним постројењем посетом једној термоелектрани или топлани.

садржај теоријске наставе

Потрошња електричне и топлотне енергије; Подела термоелектрана и технолошка шема термоелектране; Степени корисности и топлотни биланс кондензационог термоенергетског блока; Топлотна економичност и енергетски показатељи топлификационих термоелектрана; Параметри паре термоенергетских блокова и накнадно прегревање; Регенеративно загревање напојне воде; Губици паре, воде и кондензата и њихова попуна; Снабдевање термоелектрана водом; Транспорт и складиштење горива у термоелектранама; Транспорт шљаке и пепела у термоелектранама; Пречишћавање и одвођење димних гасова у атмосферу; Локација и генерални план термоелектране;

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања се састоје од показних вежбања (Приказ и објашњење топлотних шема термоелектрана; Приказ и објашњење рада елемената термоелектране; Параметри паре термоенергетских блокова и накнадно прегревање; Регенеративно загревање кондензата и напојне воде; Главни погонски објекти домаћих термоелектрана; Приказ генералних планова домаћих термоелектрана; Проблеми експлоатације термоелектрана); Упутство за израду рачунског задатка - Главне карактеристике термоенергетског блока. Упутство за израду семинарског рада - Елементи главног погонског објекта термоелектране.

услов похађања

Неопходни услов: Завршене ОАС студије; Пожељни положени испит: Елементи и опрема парних котлова и Процеси у парним котловима

ресурси

"handouts" који ће бити на располагању, унапред за сваку недељу наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 8
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термоелектране, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2010.;