Процеси у парним котловима

ID: 1053
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Туцаковић Р. Драган
извођачи: Туцаковић Р. Драган
контакт особа: Туцаковић Р. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање професије. Циљеви одређују конкретне резултате који у оквиру предмета треба да се остваре и представљају основу за контролу остварених резултата. Активности у вези овог предмета су у складу са основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Спроведу термички прорачун парног котла. • Израде топлотни биланс млинског сушења са избором типа и величине млина. • Изврше аеродинамички прорачун ваздушног и гасног тракта парног котла са усвајањем одговарајућих вентилатора. • Изврше прорачун чврстоће основних елемената парног котла. • Разумеју процесе корозије и хабања грејних површина, као и њихову заштиту.

садржај теоријске наставе

Термички прорачун грејних површина котла - прорачун ложишта (озрачена грејна површина), прорачун полуозрачених и конвективних грејних површина; Процеси у млину (карактеристике угљеног праха, топлотни и материјални биланс млинског сушења, регулациони дијаграм млина); Аеродинамика ваздушног и гасног тракта парног котла (уравнотежена, форсирана и природна промаја, избор и регулисање вентилатора, паралелан рад вентилатора); Хидродинамика парних котлова (хидродинамика испаривача, загрејача воде и прегрејача паре); Прорачун чврстоће парног котла; Корозија, хабање, прљање и чишћење елемената парног котла.

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања се састоје од показних вежбања (шематски приказ конструкција парних котлова са одговарајућим грејним површинама, помоћним уређајима и опремом). Упутство за израду и израда Пројекта - На основу података (добијених и срачунатих) у Пројекту из предмета Елемнти парних котлова потребно је израдити термички прорачун задатог индустријског парног котла. У оквуру пројекта потребно је извршити термички прорачун и димензионисати следеће грејне површине - ложиште (озрачени испаривач), конвективни испаривач, прегрејаче паре, загрејаче воде и загрејаче ваздуха. Након димензионисања грејних површина котла потребно је израдити диспозициони цртеж формата А0 у три пресека (уздужни, попречни и хоризонтални).

услов похађања

Неопходни услов: Завршене ОАС студије; Пожељни положени испит: Елементи и опрема парних котлова

ресурси

"handouts" који ће бити на располагању, унапред за сваку недељу наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 14
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2010.;