Основе технике грејања

ID: 1178
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бајц С. Тамара
извођачи: Бајц С. Тамара, Тодоровић Н. Маја
контакт особа: Бајц С. Тамара
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Стицање знања и вештина из области технике грејања - о утицају климатских параметара и условима угодности, условима термичког комфора, грејним телима, пратећој арматури и опреми, механизмима одавања топлоте; овладавање методама за прорачуне губитака топлоте према различитим стандардима и коришћење тих метода приликом израде машинског пројекта система централног грејања.

исход

Студент стиче специфичнe способности и знања из технике грејања: знања везана за услове остваривања термичког комфора према релевантним стандардима, познаје елементе система централног грејања; познаје методе прорачуна губитака топлоте и може их применити у пракси. Повезује основна знања и примењује их на решавању конкретних проблема у техници грејања.

садржај теоријске наставе

Термички параметри средине; услови угодности; карактеристике спољне климе и утицај на термичке услове угодности; методе прорачуна спољне пројектне темпрературе за грејање; пренос топлоте кроз грађевински омотач зграде; топлотни мостови, појава кондензације; природно проветравање; утицај ветра на инфилтрацију ваздуха; прорачун потребне количине топлоте за грејање према различитим стандардима; подела уређаја за грејање; грејна тела и арматура; врсте одавања топлоте; одавање топлоте грејних тела зависно од температуре радног флуида; испитивање грејних тела; извори топлоте у системима централног грејања; осигурање и арматура котла; котларница и њени елементи; отворени и затворени експанзиони суд; прорачун годишње потрошње енергије; израчунавање потрошње горива; системи централног грејања.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе се састоје од више целина: преношење топлоте кроз грађевински омотач зграде, одређивање дебљине изолације, прорачун трансмисионих и вентилационих губитака топлоте и димензионисање грејних тела, котла и пратећих уређаја, а у циљу самосталне израде пројектног задатка. Лабораторијска вежба је показна - елементи инсталације централног грејања, арматура, изолације цеви, испитивање термичких карактеристика грејног тела. Предвиђена је и посета сајму технике или фабрици која се бави производњом ореме за грејање.

услов похађања

Да би студент могао да прати предмет неопходно је да има положен испит из термодинамике Б.

ресурси

* Изводи са предавања - М. Тодоровић и Т. Бајц, 2023.;

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

Б. Тодоровић: Пројектовање постројења за централно грејање, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, 2009.; М. Тодоровић, Т. Бајц: Основе технике грејања, изводи са предавања, 2023.; Т. Бајц и М. Тодоровић: Техника грејања кроз примере из праксе, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, 2022.;