Компоненте расхладних уређаја

ID: 1114
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милованчевић М. Урош
извођачи: Милованчевић М. Урош, Отовић М. Милена
контакт особа: Милованчевић М. Урош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладаване практичним вештинама специфичним за обављање професије. Циљеви су конкретни и оствариви и у потпуности у складу са утврђеним основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

Студент стиче предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности: анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; примена знања у пракси; повезивање основних знања и из различитих области и њихова примена на решавање конкретних проблема.

садржај теоријске наставе

Расхладни компресори (систематизација, подручја примене); клипни расхладни компресори (основни елементи, основни параметри рада, погонске карактеристике (перформансе) клипних расхладних компресора, процеси у теоријском и стварном компресору, коефицијент испоруке, стварни процеси у компресору, регулисање учинка клипних расхладних компресора; ротациони компресори, двороторни вијчани компресори; помоћни апарати и цевоводи; кондензатори: класификација кондензатора, анализа рада кондензатора; испаривачи: класификација, суви и преплављени испаривачи, отапање иња са испаривача за хлађење ваздуха; регулатори напајања испаривача, термостатски пригушни вентил.

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања: приказ подручја примене појединих врста компресора; прорачун коефицијента испоруке, прорачун теоријске радне запремине компресора, прорачун теоријске потребне запремине компресора, регулација учинка клипних компресора, конструкцијa ротационих и двороторних вијчаних компресора, радне криве компресора, прорачун топлотног оптерећења кондензатора, прорачун цевовода, изолације, вентила сигурности и елемената аутоматике; Лабораторијска вежба: демонстрација рада расхладне инсталације у индустријском погону; Израда пројекта: рад у групама до 5 студената (за конкретан објекат и расхладни флуид) прорачун и избор елемената расхладне инсталације.

услов похађања

неопходни положени испити: термодинамика, основе технике хлађења

ресурси

Изводи са предавања који су на располагању унапред за сваку недељу наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 26

литература

М. Маркоски: Расхладни уређаји, Машински факултет, 2006.; Изводи са предавања, 2023.;