Хидродинамика парних котлова

ID: 3294
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Туцаковић Р. Драган
извођачи: Туцаковић Р. Драган
контакт особа: Туцаковић Р. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање професије. Активности у вези овог предмета су у складу са основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

Докторант стиче предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности: анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; примена знања у пракси; повезивање основних знања и из различитих области и њихова примена на решавање конкретних проблема.

садржај теоријске наставе

Хидродинамика испаривача са природном и принудном циркулацијом; Хидродинамика проточних испаривача; Проточне и реалне карактиристике струјања мешавине воде и паре; Сигурност рада испаривача; Хидродинамика загрејача воде; Хидродинамика прегрејача паре; Сигурност рада загрејача воде и прегрејача паре

садржај практичне наставе

Пројекат - Хидродинамички прорачун индуструјскг парног котла са одговарајућим проверама сигурности рада појединих грејних површина.

услов похађања

Неопходни услов: Завршене МАС студије Модула за термотехнику или термоенергетику

ресурси

М. А. Стырикович, В. С. Полонский, Г. В. Циклаури; Тепломассообмен и гидродинамика в двухфазных потоках атомных лектрических станций; Иэдательство ”Наука”, Москва, 1982. 3. W. Kastner, V. Kefer, W. Köhler, W. Krätzer; Wärmeübergang und Druckverlust in einseiting beheizten, geneigten und innenberippten Rohren; Siemens Aktiengesellschaft Unternehmensbereich KWU, Erlangen, 1988. 4. W. Kastner, W. Köhler, W. Krätzer; Wärmeübergang im Post-Dryout-Bereich an vertikalen und horizontalen Rohren bei gleichförmiger Beheizung; Abschlußbericht für das Forschungsvorhaben BMFT, 03E-1409-A, 1982

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љ. Бркић, Д. Туцаковић, Т. Живановић; Хидрaулички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2009.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2010.;