Расхладна постројења

ID: 1117
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милованчевић М. Урош
извођачи: Милованчевић М. Урош, Отовић М. Милена
контакт особа: Милованчевић М. Урош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладаване практичним вештинама специфичним за обављање професије. Циљеви су конкретни и оствариви и у потпуности у складу са утврђеним основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

Студент стиче предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности: анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; примена знања у пракси; повезивање основних знања и из различитих области и њихова примена на решавање конкретних проблема.

садржај теоријске наставе

Термодинамичке основе: влажан ваздух, термодинамичке карактеристике влажног ваздуха, Молијер-ов „h-x“ дијаграм влажног ваздуха, основни процеси са влажним ваздухом, Далтон-ов и Луис-ов закон исхлапљивања, температура ваздуха по влажном термометру, размена топлоте при исхлапљивљњу, Меркелов коефицијент; размењивачи топлоте: НТУ метод, карактеристика размењивача топлоте; карактеристика компресора, кондензатори: димензионисање ваздухом и водом хлађених и евапоративних кондензатора, карактеристика проточних кондензатора; испаривачи: процес кључања расхладног флуида, процеси на страни хлађеног флуида, димензионисање испаривача, карактеристика испаравача, спрезање карактеристика компонената расхладне машине, спрезање карактеристика елемената компресорске расхладне машине.

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања: промене стања влажног ваздуха, размена топлоте при исхлапљивању; одређивање карактеристика компресора, прорачун кондензатора (димензионисање хоризонталних добошастих, ваздухом хлађених и евапоративних кондензатора); димензионисање испаривача, одређивање карактеристике испаривача), спрезање карактеристика расхладне машине, Лабораторијска вежба: демонстрација рада расхладне инсталације у индустријском погону; Израда пројекта: рад у групама до 5 студената (за конкретан објекат и расхладни флуид) прорачун и избор елемената расхладне инсталације, приказ шема деловања циклуса.

услов похађања

Неопходни положени испити: компоненте расхладних уређаја

ресурси

Изводи са предавања који су на располагању унапред за сваку недељу наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 26

литература

М. Маркоски: Расхладни уређаји, Машински факултет, 2006.; Изводи са предавања, 2023.;