Термодинамика М

ID: 0202
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Коматина С. Мирко
извођачи: Бањац Ј. Милош, Гојак Д. Милан, Коматина С. Мирко, Рудоња Р. Неџад, Тодоровић И. Ружица
контакт особа: Коматина С. Мирко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термомеханику

извођења

циљ

Студент треба да овлада знањем из термодинамике и топлотних уређаја и постројења који су заступљени у процесној техници, термотехници и термоенергетици. Кроз практичну и теоријску наставу треба да сагледа са термодинамичког становишта прeображај топлотне енергије у механички рад и стекне физичке основе о појавама које се одигравају у парнотурбинским, гаснотурбинским и расхладним постројењима, те у постројењима за сушење различитих материјала и за климатизовање одговарајућих простора.

исход

По успешном завршетку курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Протумаче, објасне и примене Први и Други принцип термодинамике на затворене и отворене термодинамичке системе. •Протумаче и примене једначине стања реалних гасова и објасне њихова одступања у односу на модел идеалног гаса. •Препознају уређаје у којима се одвијају реални термомеханички процеси и изврше њихову термодинамичку анализу. •Одреде енергетске показатеље деснокретних и левокретних кружних процеса са идеалним гасом и реалним супстанцијама и изврше њихову термодинамичку анализу. •Препознају и опишу ексергију затвореног и отвореног термодинамичког система. •Примене енергетску и ексергијску анализу термомеханичких процеса у уређајима и постројењима. •Препознају и одреде величине стања влажних гасова и примене их у анализи термомеханичких процеса који се одвијају у уређајима и постројењима са влажним ваздухом.

садржај теоријске наставе

1.Први принцип термодинамике за отворени термомеханички систем - Биланс масе. Биланс енергије. 2.Други принцип термодинамике за отворене термомеханичке системе. 3.Ексергија затворених и отворених термомеханичких система. 4.Термодинамичка анализа рада основних термомеханичких уређаја и постројења. 5.Термодинамика сложених система, истицање. 6.Влажан ваздух – уређаји и постројења која раде са влажним ваздухом.

садржај практичне наставе

1. Рачунски примери у вези са Првим принципом термодинамике за отворени термомеханички систем. 2. Рачунски примери у вези са Другим принципом термодинамике за отворени термомеханички систем. 3. Рачунски примери у вези са ексергијом затвореног и отвореног термомеханичког система. 4. Рачунски примери из термодинамике сложених система. 5. Рачунски примери у вези са термодинамичком анализом рада основних термомеханичких уређаја и постројења. 6. Рачунски примери у вези са процесима, уређајима и постројењима која раде са влажним ваздухом.

услов похађања

Неопходни: Физика, Термодинамика Б

ресурси

1. Милинчић, Д., Вороњец, Д.: Термодинамика, Машински факултет, Београд, 1990 2. Козић, Ђ.: Термодинамика, Инжењерски аспекти, Машински факултет, Београд, 2019 3.Васиљевић Б,Бањац М.Мапа за термодинамику,2020 4. Козић, Ђ., Васиљевић, Б., Бекавац, В.:Приручник за термодинамику, Београд, 2006 5. Хендаути за Термодинамику M, сајт Машинског факултета, Београд. 6.Вороњец, Д., Козић, Ђ.: Влажан ваздух, СМЕИТС, Београд, 2005. 7. Васиљевић Б,Бањац М.Приручник за термодинамику:табеле и дијаграми.2020

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 25
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Y.A. Cengel, M.A. Boles: Thermodynamics. An Engineering Approach. 3rd Edition, McGraw Hill, 1998; A. Bejan: Advanced Engineering Thermodynamics, John Wiley & Sons, 1988; Moran M., Sharpio H., Fundamentals of Engineering Thermodynamics, John Wiley & Sons Ltd, 2006.;