Катедра за термомеханику

Основни задатак Катедре јесте, да студентима основних и мастер студија, да преглед савремених теоријских и стручних сазнања из научно-техничких дисциплина као што су: Термодинамика простих и сложених система, Преношење топлоте и супстанције - Појаве преношења (и аналогије), Сагоревање, Моделирање и оптимизација у термомеханици и Термодинамичке методе анализе ефикасности различитих процеса и уређаја.

Кадровски потенцијал, расположива опрема, научно-истраживачки програми Катедре за термомеханику представљају значајан ослонац развоја домаће енергетике. Обезбеђујући врхунске стручњаке за решавање многобројних проблема, пре свега у електропривреди и процесној индустрији, учешћем на обнављању, замени и усавршавању оштећених процесних постројења, нудећи индустрији могућност заједничког учешћа у научно-истраживачким пројектима, које често подржавају Владине институције, Катедра даје велики значај укупном друштвеном развоју. Непрекидно учешће на међународним скуповима, предавања по позиву, везе са другим Универзитетима, омогућавају праћење најновијих достигнућа у свим областима рада Катедре, њихово укључивање у делатност Катедре и њихову примену у индустрији.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за термодинамику и преношење топлоте и супстанције
Руководилац лабораторије: доц. др Милан Гојак

Лабораторија за ефикасно коришћење енергије
Руководилац лабораторије: в. проф. др Милош Бањац