Основе соларних система

ID: 1065
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Гојак Д. Милан
извођачи: Гојак Д. Милан
контакт особа: Гојак Д. Милан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термомеханику

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Постизање академских компетенција из области коришћења соларне енергије - oвладавање знањима о претварању соларне у термичку енергију.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Анализирају потенцијал коришћења соларне енергије на датој локацији; • Објасне функције и меродавне карактеристике основних елемената соларних термичких система (соларних колектора, акумулатора енергије, размењивача топлоте...); • Примене биланс масе и биланс енергије за елементе соларних система; • Представе шеме основних соларних термичких система различитих намена.

садржај теоријске наставе

Области коришћења соларне енергије. Сунчево зрачење: карактеристике, потенцијал, расположива енергија на датој локацији на Земљи. Основе преношења топлоте у елементима соларних система: зрачење (закони зрачења црног тела, сиво и реално тело, радијационе карактеристике материјала, селективне површи), конвекција, кондукција, комбиновано преношење топлоте. Основни елеменати соларних термичких система: соларни колектори (врсте, област радних температура, конструкција, принцип функционисања, преношења топлоте, термичке и друге карактеристике); акумулатори термичке енергије (врсте акумулатора, конструкција, биланс енергије); размењивачи топлоте (карактеристике, биланс енергије); преносни флуиди (меродавне карактеристике); цевоводи и друге компоненте система и њихове карактеристике. Соларни системи различитих намена.

садржај практичне наставе

Сунчево зрачење - одређивање карактеристика, потенцијала, привидног кретања Сунца на небеској сфери, расположиве енергије на датој локацији. Примери преношења топлоте у елементима соларних система: зрачење, конвекција, кондукција, комбиновано преношење топлоте. Одређивање меродавних карактеристика елемената соларних термичких система: соларних колектора; акумулатора термичке енергије; размењивача топлоте; преносних флуида; цевовода и других компонената система. Одређивање енергетских карактеристика одабраног соларног система.

услов похађања

-

ресурси

1. Изводи са предавања 2. Штампана литература 3. Лабораторија 4. Рачунарски програми 5. Каталози

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 4
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Гојак, М., Рудоња, Н: Соларни термички системи, Универзитет у београду - Машински факултет, 2020.; Kalogirou, S.: Solar thermal collectors and applications, Progress in Energy and Combustion Science 30, 231-295, 2004.; Duffie, J., Beckman, W.: Solar engineering of thermal processes, John Wiley & Sons, Inc., 2006.; Labudović, B.: Osnove primjene solarnih toplinskih sustava, Energetika marketing, Zagreb, 2010.; Lorenzini G., Biserni C., Flacco G.: Solar Thermal and Biomass Energy, Wit press, Southampton, Boston, 2010.;