Одабрана поглавља из простирања топлоте и супстанције

ID: 3105
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Коматина С. Мирко
извођачи: Коматина С. Мирко
контакт особа: Коматина С. Мирко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање студената са широм проблематиком простирања топлоте и супстанције и савременим стањем науке у овој области. Примена математичких метода у области простирања топлоте и супстанције, као и са теоријских основа процеса који се користе у савременим уређајима. Овладавање савременим компјутерским алатима.

исход

Овладавање сложеном проблематиком простирања топлоте и супстанције. Стечена знања студенти могу да примењују у свом научноистраживачком раду за решавање комплексних проблема из области простирања топлоте и супстанције.

садржај теоријске наставе

Примена векторског и тензорског рачуна на процесе простирања топлоте. Теорија сличности и димензиона анализа. Комбиновано преношење топлоте и супстанције (примена на системе вода – влажан ваздух). Преношење топлоте и супстанције у флуидизованом слоју. Преношење топлоте у порозним структурама са посебним освртом на порозно хлађење. Преношење топлоте у микроструктурним и нано системима. Проблематика топлотних цеви. Грејање и хлађење термоелектричним модулима.

садржај практичне наставе

Не постоји.

услов похађања

Не постоји.

ресурси

Електронска форма.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

D. Kuzmanović, A. Sedmak, I. Obradović, D. Nikolić, RGF, Beograd, 2003; Andrian Bejan, Convection Heat Transfer, Wiley, 2004. ; Andrian Bejan, Convection in Porous Media, Springer - Verlag, 1992.; J. P. Holman, Heat Transfer, McGraw-Hill, 2002. ; J.H. Lienhard IV and J.H. Lienhard V, A Heat Transfer Textbook, Phlogiston Press, 2003.;