Енергија биомасе

ID: 3499
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бањац Ј. Милош
извођачи: Бањац Ј. Милош
контакт особа: Бањац Ј. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Захваљујући тренутном повећаном интересовању за биоенергију и снажној политичкој подршци, подстакнуту решањем питања енергетске безбедности и климатских промена, биоенергетска индустрија се последњих деценија снажно развија. Овај предмет пружа преглед кључних тема о одрживој производњи биоенергије, укључујући и преглед основних начина за производњу биомасе, и метода и технологија за претварање и искоришћавање енергије биомасе. Свеобухватним приступом овој проблематици студентима се пружа могућност да критички процењују одрживост различитих начина коришћења енергије биомасе. Настава се састоји од предавања и посете једном биоенергетском постројењу.

исход

По успешном завршетку овог премета студенти би требало да: 1) имају знања да опишу и објасне начине производње биомасе, као и методаме и технологије за претварање и искоришћавање енергије биомасе 2) знају да одреде енергестку вредност биомасе и процене њен потецијал, 3) свеобухватним сагледаљем критички процењују одрживост различитих начина коришћења енергије биомасе.

садржај теоријске наставе

1. Биомаса као обновљив извор енергије (састав биомасе, шумска,пољопривредна и биомаса из сточарске производње, енергетски засади, комунални и индустријски отпад, прерада биомасе) 2. Домаће и ЕУ регулатива у области ОИЕ 3. Потенцијали и коришћење ОИЕ у Србији (производња енергије из ОИЕ у Србији, могућност повећања коришћења ОИЕ) 4. Технологије за коришћење биомасе (термички, термомеханилки, термохемиски, биохемијски, хемијски) 5. Врсте и конструкција биогасних постројења (у домаћинствима, на фармама, индустријска производња биогаса, постројења за третман отпадних вода) 6. Економски и еколошки аспети производње биогаса

садржај практичне наставе

-

услов похађања

-

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Zhenhong Yuan, Chuangzhi Wu , Longlong Ma: Bioenergy: Part 1: Principles and Technologies (Green Alternative Energy Resources), de Gruyter, 2016; Nigel G Halford: An Introduction to Bioenergy, ICP , 2015; Biomass for Power Generation, Volume 1: Power Sector Issue 5/5, International Renewable Energy Agency, 2012;