Термодинамичка анализа процеса и уређаја

ID: 3437
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Гојак Д. Милан
извођачи: Гојак Д. Милан
контакт особа: Гојак Д. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Oвладавање термодинамичким принципима и законима, познавање метода термодинамичке анализе и оптимизације као и познавање стања и промена стања материја укључених у процесе трансформација енергије.

исход

Оспособљеност спровођења термодинамичке анализе процеса и уређаја.

садржај теоријске наставе

Термодинамички системи. Закони одржања масе и енергије, биланси. Други закон термодинамике, генерација ентропије у изолованом термодинамичком систему, узроци неповратности процеса. Биланс ексергије, дисипација и деградација енергије. Моделирање термодинамичких процеса и рада уређаја, физички и математички модел, утицајне величине, алгоритам прорачуна, симулација рада. Термодинамички критеријуми за оцену процеса и рада уређаја, енергијска и ексергијска ефикасност, пораст ентропије у изолованом систему, иреверзибилност. Анализа резултата, принципи и методе термодинамичког побољшања процеса и рада уређаја, термодинамичка оптимизација.

садржај практичне наставе

У зависности од теме докторске дисертације усваја се програм лабораторијског рада.

услов похађања

Положен основни и мастер испит из термодинамике.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

A. Bejan: Advanced Engineering Thermodynamics, John Wiley & Sons, 1988.; I. Dincer: M. A. Rosen: Exergy, energy, environment and sustainable development, Elsevier, 2007.; М. Ј. Moran, M. A. Shapiro: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, John Wiley &Sons Inc, 2006, ; Y. A. Cengel, M. A. Boles:Tthermodynamics - An Engineering Approach, 2005.; E. Rathakrishnan: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, EEE, 2006, ;