Обновљиви извори енергије

ID: 3104
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Коматина С. Мирко
извођачи: Коматина С. Мирко
контакт особа: Коматина С. Мирко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Изучавање извора енергије који представљају алтернативу класичним енергетским технологијама. Упознавање са процесима и уређајима који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије. Могућности прилагођавања постојећих постројења са фосилним горивима за рад са обновљивим изворима. Термодинамичка и техноекономска анализа коришћења алтернативних извора енергије.

исход

Студенти стичу знања обновљивим изворима енергије, могућностима примене, као и термодинамичкој анализи уређаја који раде са обновљивим изворима енергије . Могу да се самостално баве научно истраживачким радом у области обновљивих извора енергије.

садржај теоријске наставе

Основни значај коришћења обновљивих извора енргије. Могућности добијања енергије из алтернативних – обновљивих извора. Стање законске регулативе у земљама ЕУ и у нашој земљи. Термодинамичка и ексергијска анализа уређаја са обновљивим изворима енергије. Техноекономски и еколошки аспекти коришћења обновљивих извора енергије. Основне карактеристике, потенцијали и техничке могућности коришћења појединих обновљивих извора енергије. Могућности примене обновљивих извора енергије уместо фосилних. Могућности производње електричне енергије из обновљивих извора енергије.

садржај практичне наставе

Практична настава из овог предмета није предвиљена.

услов похађања

Не постоји.

ресурси

Електронска форма.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 10
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Fundamentals of renewable energy processes, Da Rosa,, Elsevier, 2009; Exergy, energy, environment and sustainable development, Dincer, Rosen, Elsevier, 2007; Обновљиви извори енергије, Б. Лабудовић, 2002.; Renewable Energy, G. Boyle, Oxford University Press, 2004.; Anne Maczulak, RENEWABLE ENERGY: Sources and Methods, Facts On File, Inc., New York, 2010.;