Термодинамика Б

ID: 0372
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Гојак Д. Милан
извођачи: Бањац Ј. Милош, Гојак Д. Милан, Коматина С. Мирко, Рудоња Р. Неџад, Тодоровић И. Ружица
контакт особа: Гојак Д. Милан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за термомеханику

извођења

  • 4. семестар, позиција 1

циљ

Разумевање основних термодинамичких законитости при трансформацијама енергије из једног облика у други, као и познавање стања, промена стања и термодинамичких карактеристика материја укључених у процесе трансформација енергије. Разумевање принципа рада топлотних мотора и расхладних уређаја и познавање основа преношења енергије топлотом.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Примене закон о одржању енергије за различите процесе у термодинамичким системима; • Одреде величине стања различитих материја (идеалних гасова и њихових смеша, воде-водене паре и других једнокомпонентних материја) и одреде обављени рад и пренету количину топлоте при различитим термодинамичким променама стања материја; • Примене Други закон термодинамике за процесе у термодинамичким системима; • Објасне термодинамички принцип рада топлотних мотора и анализирају основне десноктетне кружне процесе (Карноов, у моторима СУС, у гасно-турбинским и парно-турбинским постројењима и друге); • Објасне термодинамички принцип рада расхладних уређаја и топлотних пумпи и анализирају основне левокретне кружне процесе (Карноов, у ваздушној расхладној машини, у парној расхладној машини); • Врше прорачуне и анализу основних начина преношења енергије топлотом (провођење, прелажење, зрачење, комбиновано преношење).

садржај теоријске наставе

Основни термодинамички појмови. Термодинамички систем, величине стања, промене стања. Постулати термодинамике. Енергија система, унутрашња енергија, начини преношења енергије, топлота, рад. Закон о одржању енергије: Први закон термодинамике за затворени систем, топлотни капацитет, енталпија, Први закон термодинамике за отворени систем. Други закон термодинамике, ентропија, повратни и неповратни термодинамички процеси. Једначина стања идеалног гаса. Политропске промене стања идеалног гаса. Мешавине идеалних гасова. Реалне једнокомпонентне материје - водена пара: фазе, дијаграми стања, промене стања. Деснокретни кружни процеси (циклуси топлотних мотора); Карно-ов деснокретни циклус; основни циклуси мотора са унутрашњим сагоревањем, гасно- турбинских и парно-турбинских постројења. Левокретни кружни процеси, основни циклуси расхладних машина. Основе преношења енергије топлотом: провођење, прелажење, зрачење, комбиновано преношење.

садржај практичне наставе

Одређивање величина стања. Први закон термодинамике за затворени систем, количина топлоте, извршени рад, промена енергије термодинамичког система. Tоплотни капацитет, специфични топлотни капацитет гасова. Први закон термодинамике за отворени систем. Други закон термодинамике, промена ентропије изолованог термодинамичког система. Jедначина стања идеалног гаса. Политропске промене стања идеалног гаса, примери, приказивање у дијаграмима стања. Одређивање термодинамичких величина и примена термодинамичких закона за смеше идеалних гасова. Реалне једнокомпонентне материје - водена пара: дијаграми стања, величине стања, промене стања. Деснокретни кружни процеси; основни циклуси мотора са унутрашњим сагоревањем, гасно-турбинских и парно-турбинских постројења. Левокретни кружни процеси, основни циклуси расхладних машина. Рачунски примери преношења енергије топлотом.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма.

ресурси

1. Хендаути 2. Васиљевић,Б†,Бањац М.: Приручник за термодинамику - табеле и дијаграми, Машински факултет, Београд, 2020. 3. Лабораторија за термодинамику са инсталацијама и опремом.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 24
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Милинчић, Д., Вороњец, Д.: Термодинамика, Машински факултет, Београд 1991.; Козић, Ђ.: Термодинамика - инжењерски аспекти, Машински факултет, Београд 2019.; Васиљевић, Б., Бањац, М.: Мапа за термодинамику, Машински факултет, Београд 2019.; Вороњец, Д., Ђорђевић, Р., Васиљевић, Б., Козић, Ђ., Бекавац, В.: Решени задаци из термодинамике са изводима из теорије, Машински факултет, Београд 2001.; Ђорђевић, Б., Валент, В., Шербановић, С.: Термодинамика са термотехником, Технолошко-металуршки факултет, Београд 1997.;