Стационарни проблеми простирања топлоте

ID: 1524
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Коматина С. Мирко
извођачи: Коматина С. Мирко
контакт особа: Коматина С. Мирко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термомеханику

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Студенти ће овладати теоријским и практичним знањима из стационарних проблема простирања топлоте. На бази стечених знања биће оспособљени да препознају и решавају практичне проблеме са којима се сусрећу инжењери у пракси, пре свега у области процесне технике, термотехнике и термоенергетике.Студенти ће овладати проблематиком стационарног провођења топлоте, прелажења топлоте, прелажења топлоте при кондезацији и кључању, преношењу топлоте зрачењем, прорачуна измењивача топлоте.

исход

По успешном завршетку курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Препознају проблеме стационарног провођења топлоте у телима без и са унутрашњим изворима топлоте. •Препознају проблеме стационарног пролажења топлоте. Такође, треба да објасне и покажу како се они примењују за раван и цилиндричан зид и одређивање критичног пречника изолације. •Препознају и изврше термомеханички прорачун оребрених површи •Препознају и изврше термомеханичку анализу размењивача топлоте •Протумаче, објасне и примене основне законе топлотног зрачења на прорачун зрачења између две површи. •Протумаче, објасне и примене комбиноване проблеме простирања топлоте.

садржај теоријске наставе

1. Провођење топлоте (топлотна кондукција) -основни појмови, Фуријеов закон, Фуријеова диференцијална једначина; 2. Стационарни проблеми провођења топлоте: раван и цилиндричан зид, штапови и ребра. 3. Прелажење топлоте: принудна и природна конвекција; прелажење топлоте при кондензацији и кључању. 4. Нумеричко решавање проблема стационарног провођења топлоте. 5. Предајници (измењивачи) топлоте -метода средње логаритамске разлике температура; метода ефикасности предајника и броја јединица преношења топлоте (ε-NTU метода). 6. Топлотно зрачење (топлотна радијација) -основни механизми, таласна и квантна теорија, основни закони; зрачење између 2 површи; основни појмови о зрачењу гасова.

садржај практичне наставе

1. Рачунски примери: стационарно провођење топлоте, тела са унутрашњим изворима топлоте, критична дебљина изолације цеви, штапови и ребра. Нумеричко решавање проблема стационатног провођења топлоте. 2. Рачунски примери: принудна и природна конвекција: одређивање Нуселтовог броја и коефицијента прелажења топлоте, топлотна конвекција при кључању и кондензацији. 3. Рачунски примери: размењивачи топлоте -метода средње логаритамске разлике температура; метода ефикасности предајника и броја јединица преношења топлоте (ε-NTU метода); 4. Рачунски примери: пренос топлоте зрачењем између две површи. Oсновни појмови о зрачењу гасова. Комбиновани проблеми.

услов похађања

Физика и мерења

ресурси

1. Хендаути из простирања топлоте и супстанције, сајт Машинског факултета, Београд. 2. Милинчић, Д.: Простирање топлоте, Машински факултет, Београд, 1989. 3. Козић, Ђ., Гојак, М., Коматина, М., Антонијевић, Д., Саљников, А.: Збирка задатака из преношења топлоте, Машински факултет, Београд, 2002. 4. Козић, Ђ., Васиљевић, Б., Бекавац, В.:Приручник за термодинамику, Београд, 2006 5. Васиљевић Б,Бањац М.Приручникзатермодинамику:табеле и дијаграми.2020

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 2
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 8
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

F.P. Incropera, D.P. deWitt: Fundamentals of Heat Transfer, John Wiley & Sons, 1980. 2; J.P. Holman: Heat Transfer, McGraw Hill, 2002; Cengel, Y.: Heat Transfer A Practical Approach, McGraw - Hill, 2003; Andrian Bejan, Convection Heat Transfer, Wiley, 2004.;