Примењена термодинамика

ID: 0215
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бањац Ј. Милош
извођачи: Бањац Ј. Милош
контакт особа: Бањац Ј. Милош
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термомеханику

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Кроз спровођење термодинамичких анализа, студенти треба да стекну основна теоријска и стручна знања о уређајима и постројењима који се користе у области термотехнике, термоенергетике и процесне технике, као и да стекну знања о физичким појавама које се дешавају у процесима у парних турбина, гасних турбина, расхладних система, система за сушење различитих материјала и система за климатизацију ваздуха.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: 1) искажу Први и Други закон термодинамике (биланс енергије и биланс ентропије) за отворен термодинамички систем 2) искажу основна својства, објасне понашање „влажног ваздуха“ при термомеханичким променама његовог стања (загревање, хлађење, мешање, влажење, сабијање, пригушивање) 3) препознају, опишу приципе рада и са аспекта Првог закона термодинамике израчунају енергетски биланс, а са аспекта Другог закона израчунају биланс ентропије и квантификују последице неповратности процеса појединих темомеханичких уређаја (размењивач топлоте, котао, турбина, пумпа, компресор, вентилатор, вентил, топлотно неизолован канал и цев) 4) препознају, опишу и са аспекта токова енергије објасне принцип рада умерено сложених термомеханичких постројења (гасно-турбинско постројење, парно-турбинско постројење, расхладна постројења, топлотне пумпе, постројење за припрему ваздуха за потребе климатизације простора и конвективно сушење материјала) 5) израчунају биланс енергије и биланс ентропије умерено сложених термомеханичких постројења примењујући Први и Други закон термодинамике за отворене системе 6) анализирају и аргументовано повежу енергетски и ентропијски квалитет рада умерено сложених термомеханичких постројења

садржај теоријске наставе

1.Први принцип термодинамике за проточни термомеханички ситем. Биланс енергије за неустаљене процесе у проточном систему. 2.Други принцип термодинамике за проточне термомеханичке ситеме . Принцип повећања ентропије 3.Термодинамичка анализа рада основних термомеханичких уређаја 4.Термодинамичка анализа радa термомеханичких постројења и система. Топлотне машине и постројења која раде по деснокретним кружним процесима и постројења која раде по левокретних кружним процесима. 5.Влажан ваздух – уређаји и постројења која раде са влажним ваздухом. Системи за сушење различитих материјала системи за климатизацију ваздуха.

садржај практичне наставе

1. Рачунски примери у вези са употребом Првог принципа термодинамике за термодинамичке прорачуне основних термомеханичких уређаја. 2. Рачунски примери у вези са употребом Другог принципа термодинамике за термодинамичке прорачуне основних термомеханичких уређаја. 3. Рачунски примери у вези са термодинамичком анализом неравнотежнх променама стања флуида у проточним термомеханичким ситемима. 4. Рачунски примери у вези са термодинамичком анализом рада термомеханичких постројења. 5. Рачунски примери у вези са процесима, уређајима и постројењима која раде са влажним ваздухом.

услов похађања

Положени испити: Физика и мерeња и Термодинамика Б

ресурси

Писани изводи са предавања (проф. др Милош Бањац), доступно у електронском облику

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Васиљевић, Б., Бањац, М.: Мапа за термодинамику, 4. допуњено издање, Машински факултет Универзитета у Београду, 114. стр., Београд, 2010.; Васиљевић, Б., Бањац, М.: Приручник за термодинамику, табеле и дијаграми, 2. издање, Машински факултет Универзитета у Београду, 325. стр., Београд, 2012.; Вороњец, Д., Козић, Ђ.: Влажан ваздух, СМЕИТС, Београд, 2005; Cengel, Y., Boles, M.: Thermodynamics: An Engineering Approach with Student Resources DVD, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 7 edition, 1024 pages, 2010. ; Moran, M., Shapiro, H: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Wiley; 6 edition, 944 pages, 2007;